ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 / 14:57:58     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ตำบลแม่งอนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ รายการ (ขายรวมเป็นกอง จำนวน ๔ กอง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ผู้มีความประสค์จะสู้ราคา สามารถเข้าดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณตลาดบ้านคุ้ม (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง) ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สู้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ -๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณตลาดบ้านคุ้ม (สถานีเกษตรหลวงอ่งขาง)ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจจะสู้ราคารายใดลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนตถือว่าสละสิทธิ์ และจะเริ่มประมูล เวลา ๑๑.๐๐นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๓๒-๔๐๑๕ สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประกวดราคา จาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562