ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 15:51:54  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ "หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ" ให้กับเยาวชน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ "หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ" ให้กับเยาวชน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ "หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ" ให้กับเยาวชนภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรในสังกัด พร้อมกับบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เรื่องที่สำคัญที่สุด และอยากให้ลูกหลานเยาวชน แม้รวมถึงทุกๆ ท่านผู้เป็นบุคลากรของรัฐได้ยึดมั่น คือ พระราชปรัชญาความพอเพียง ความประหยัด ความไม่ฟุ้งเฟ้อ ความไม่สุดโต่ง ได้แก่ การรู้จักตนเอง การรู้จักการวางตัวที่เหมาะสมอันถือเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม ทุกท่านต้องช่วยกันยึดมั่นพระบรมราโชวาท ความรู้-รัก-สามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหัวใจในการนำพาชีวิตตนและคนรอบข้างไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัย และประสบพบกับความสุขความสำเร็จ ไม่ทุจริตคดโกงใคร การเอารัดเอาเปรียบ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การมีข้างเราก็จะเกิดข้างเขา มีแต่จะนำพาความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคม นอกจากนี้ ลูกๆ ต้องหมั่นฝึกฝนและขวนขวายเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากเข้าไว้ เมื่อออกไปแล้วจะได้มีสัมมาอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738