ผู้บริหาร สปข.3

ผอ.สปข.3

นางระพีพร มีสอาด

ผู้อำนวยการ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ผอ.สทท.เชียงใหม่

-

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สวท.เชียงใหม่

นางสาวธนวันต์ ชุมแสง

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สวท.เชียงราย

นางวรางคณา อุ่นบ้าน

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

ผอ.สวท.ลำปาง

นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ผอ.สวท.น่าน

นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

-

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

ผอ.สวท.แพร่

นายวัชระ เพชรพลอย

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

ผอ.สวท.ฝาง

นายสมบัติ นิลรักษ์

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง

ผอ.สวท.แม่สะเรียง

-

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง

ผอ.สวท.พะเยา

นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

ผอ.สวศ.ลำปาง

นายพิทยา แสงรัตนา

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง

ผอ.สวศ.แม่ฮ่องสอน

นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.สผป

นางสาวนันทวรรณ กันคำ

ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ผอ.สขร

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่

ผู้อำนวยการ
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ร.ผอ.สนท

นายพรชัย ศรีกะพา

รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค

ห.ฝบห

นางอัญชัญ ศรลัมพ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ห.กลุ่มข่าว

นางราตรี จักแก้ว

หัวหน้ากลุ่มข่าว

ร.กลุ่มแผน

-

หัวหน้ากลุ่มรายการ

ร.กลุ่มแผน

นายสมรัตน์ มะลิลา

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ