จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2562 - 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1052 ครั้ง

   (9 ม.ค. 63) เช้านี้ เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์  สมามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2562 - 2563 เป็นการดำเนินงานตามข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดน่าน ปี 2563 และการมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

    ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งจากรายงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พบว่าเกิด สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ กรณีขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร(ปลูกถั่วเหลือง) คือหมู่ 2 ต.ไชยสถาน และหมู่ 5
ต.แม่สาคร ทั้งนี้อยู่ในแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเกษตร แผนการจัดสรรน้ำ แผนการปลูกพืชฤดูแล้ง การขอสนับสนุนฝนหลวง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

ด้านโครงการชลประทานน่าน ได้นำเสนอสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน
โดยสถานการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ความจุรวม 43.51 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบันรวม 31.33 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72.01 %

    ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สรุปสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2562 - 2563 พบว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ถึงแม้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตลอดจนแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศ จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น แต่ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากมีปริมาณฝนสะสมน้อย ไม่อยู่ในเขตชลประทาน และไม่มีแหล่งน้ำสำรอง จึงอาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ สำหรับในเขตชลประทานก็มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อย อาจไม่เพียงพอในการสนับสนุนการเพาะปลูก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ