สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดอบรมหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 219 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

นายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน เป็นภาคราชการและภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมอบรมฯ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ