สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชนบทที่จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 864 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน สนับสนุนชุมชนด้านการเกษตร นำเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

                วันนี้ 14 มกราคม 2563 ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นางศิริวรรณ  บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย และนายศราวุธ  เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เปิดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท ภายใต้โครงการ Smart Communityเพื่อการขับเคลื่อน Smart City ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำหรับหน่วยงาน กลุ่มธุรกิจ SMEs ทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น Start up การผลักดันด้านการเกษตร ในการขับเคลื่อน Smart City ด้าน Smart Economy เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมมีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมแนวทางให้ความช่วยเหลือ จัดบูธจากผู้ประกอบการดิจิทัล และการจัดทำข้อเสนอโครงการในครั้งนี้
          สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  และสังคม ตลอดจนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำร่องชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ จำนวน 25 ชุมชนด้วยวงเงิน 200,000 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ