จังหวัดแพร่จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 153 ครั้ง

จังหวัดแพร่จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563 เน้นสร้างความตระหนักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้แก่เด็กและเยาวชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง และในปี 2531 ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ขึ้นที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เมื่อป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สรรสิ่ง จึงจำเป็นต้องทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการตัดไม้ทำลายป่า จึงขออนุมัติให้กำหนดวันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

และวันนี้(14ม.ค.63) ที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งทางสำนักอนุรักษ์ที่ 13 แพร่ ร่วมกับโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้และป้องกันการทำลายป่า ให้ป่าไม้เจริญเติบโตและคงอยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดกาล

ในการจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การบรรยายความรู้ในสถานศึกษา การประกวดการบรรยายในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การแจกเอกสารเผยแพร่ การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยเชิญชวนประชาชนและเยาวชนหันมาใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน การจัดกิจกรรมถาม-ตอบ แจกของรางวัล เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563 /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ