กรมชลประทาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 295 ครั้ง

วันนี้ (14 มกราคม 2563) ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งโจ้ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง กรมชลประทานและคณะที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนแนะนำโครงการ พื้นที่การศึกษาและขอบเขตการศึกษา ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เพื่อนำเป็นข้อมูลใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน

นายธนพล  สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการที่สภาตำบลบ้านค่าพร้อมด้วยราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงความประสงค์ ขอให้กรมชลประทานได้ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร พื้นที่ 4 หมู่บัน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนกรณีของนายป้อ  ใจบ่อแป้น ราษฎรบ้านต้นฮ่างพัฒนา ที่ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุยนั้น กรมชลประทานสามารถดำเนินการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ได้

นายธนพล  สงวนตระกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ พบว่าพื้นที่องเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา ในส่วนของป้อนุรักษ์เพิ่มเติม (โชน C) ประมาณ 80 ไร่ จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ประมาณ 2,000 ไร่ และฤดูแล้ง 950 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก อีกทั้ง จะช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ