พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี ที่ จ.พะเยา

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 291 ครั้ง

 

    พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา        

 

 
วันที่ 14 มกราคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัดพะเยา รวมทั้งตรวจติดตามสภาพความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการและรับทราบสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา การพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ  การจัดการที่ดินในชุมชน และปัญหามลพิษจากหมอกควัน การสร้างรายได้ให้กับชุมชน

โดยลงพื้นที่ตรวจติดตามสภาพความเหมาะสมและความพร้อมโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 งบกลางฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวน 2 โครงการ ที่ตำบลท่าวังทอง และตำบลบ้านสาง และลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพะเยา ณ อ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้หัวหน้าคณะทำงานฯ และคณะ ได้พบปะประชาชนในพื้นที่โครงการด้วย

พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ  หัวหน้าคณะทำงานฯ กล่าวว่า  การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของท่านรองนายกรัฐมนตรี  สำหรับการเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยาในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ และความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประสานราชการเพื่อให้เกิดการบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการดูแลสอดส่องการทำงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาและวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน รวมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่มีแผนแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการนั้น  งานบางอย่างต้องเร่งดำเนินการ  เนื่องจากมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เป็นต้น  งานบางอย่างมีผลกระทบในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชน  เช่น การบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นต้น  ซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจเป็นผลเสียทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือเป็นการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่  โดยขอให้จังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ กำชับการดำเนินงาน เร่งรัดการปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างจริงจัง ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ขอให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและอย่าให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ