จังหวัดน่าน ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่อ.แม่จริม

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 90 ครั้ง

   (14 ม.ค. 63) เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่จริมและผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่จริม เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่จริม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม  จากนั้นได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่จริม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน โรงพยาบาลแม่จริม สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม ชุดจิตอาสาดับไฟประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ณ หอประชุมอำเภอแม่จริม

 ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนเกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าไม้ รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ ความรุนแรงของปัญหาฯ ปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง(ธันวาคม- เมษายน)ของทุกปี จากสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เนื่องจากความแห้งแล้งที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่า และเกษตรกรทำการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝนถัดไป

   ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM10 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ(เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน น่าน แพร่ และตาก พบว่าในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ทีมีการเผาในที่โล่งจำนวนมากทั้งการเผาในพื้นที่ป่า การเผาเศษเหลือจากการเกษตรในพื้นที่เกษตร และการเผาขยะมูลฝอยและเศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพิ้นที่และติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือจากการเผาในที่โล่งพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า เป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ จำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ