พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 674 ครั้ง

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี พร้อม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการและรับทราบปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

           พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ได้ประชุมร่วมกับนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการและรับทราบปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในประเด็นปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย การพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ การจัดการที่ดินในชุมชนและปัญหามลพิษจากหมอกควัน การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลาง ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปีงบประมาณ 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ของจังหวัดพะเยา ได้แก่ ยาเสพติด คดีอาชญากรรม และความมั่นคงตามแนวชายแดน

                พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคฯ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  อีกทั้งยังเป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ และความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดพะเยาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประสานราชการเพื่อให้เกิดการบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการดูแลสอดส่องการทำงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาและวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งงานบางอย่างต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เป็นต้น งานบางอย่างมีผลกระทบในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นต้น ซึ่งหากปล่อยปละละเลย อาจเป็นผลเสียทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ กำชับการดำเนินงาน เร่งรัดการปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างจริงจังให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและไม่ให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาด

สำหรับในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสภาพความเหมาะสมและความพร้อมโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา งบประมาณ 475,400 บาท และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ฝายต้นเหรง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา งบประมาณ 500,000 บาท โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 2 โครงการ และคณะฯ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพะเยา ณ อ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่โครงการอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ