สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมท้องถิ่น “สร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ระหว่าง 16-18 มกราคม นี้ ที่ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 299 ครั้ง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2563 ณ ห้องเรียนแก้ว 1-3 ชั้น 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลงานชุมชนและท้องถิ่น โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจากจังหวัดลำปางและลำพูน เป็นภาคราชการและเอกชน ประกอบด้วย นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ สื่อมวลชนศิลปินพื้นบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนสังคมศึกษา ทนายความ ครู/บุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ทั้งนี้ นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้มีรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีบทเฉพาะกาล มาตรา 269 มีสาระสำคัญคือในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ มีบทบาทหน้าที่และอำนาจในการพิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณีสำคัญๆ เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งและหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จึงนับได้ว่าวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความสําคัญระดับชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ