จ.พะเยา บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2563 สร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 212 ครั้ง

  วันนี้( 14 ม.ค.2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดพะเยาได้จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการขับเคลื่อน ปะจำปีงบประมาณ 2562 โดยใช้แนวคิด ตลาดนำการส่งเสริมการพัฒนาหรือการผลิต ผ่าน 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานด้านการเกษตร  ส่งเสริมด้านการแปรรูป การตลด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร , ด้านการแปรรูป/ OTOP /SMEs ได้ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด OTOP ในจังหวัดให้มีมาตรฐานสูงขึ้นจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถีให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน จำนวน 5 ชุมชน ด้านผลการดำเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จากการดำเนินการตามเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่มงาน เพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยร่วมพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ได้แก่ โครงการข้าวสุขภาพดีผ่านวิถีชาวนาพะเยา โครงการตลาดนัดชุมชนประชารัฐรักสามัคคีพะเยา โครงการ SUNPULOEI BRAND PHAYAO โครงการกระเช้าของขวัญเมืองพะเยา โครงการกาแฟสดแบรนด์พะเยา(กาแฟนกยูง)

  สำหรับนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ สร้างรายได่ให้ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน จัดทำระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานให้ครอบคลุม ค้นหาต้นแบบการปฏิบัติที่ดี สร้างเสริมเครือข่ายการตลาด รวมทั้งการขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรมและร้านอาหาร) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอผลการวิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเส้นทางลุ่มน้ำอิง(พะเยาและเชียงราย) อีกด้วย  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ