ชลประทานเดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 356 ครั้ง

ภายหลังจากที่เกษตรกรใน 4 ตำบล  ของพื้นที่อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องผ่านนายอำเภอให้ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร  ล่าสุดชลประทานเชียงใหม่  ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่  และสำรองรถบรรทุกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับในระยะยาวจะมีการปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำในพื้นที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บและส่งน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ดียิ่งขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ  ตำบลยางคราม  ตำบลสองแคว  และตำบลสันติสุข  ในอำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ยื่นหนังสือให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือ  หลังจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทางการเกษตร  ผ่านทางนายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล  นายอำเภอดอยหล่อ  เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา  ซึ่งทางชลประทานเชียงใหม่  ได้เร่งดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 เครื่องมาติดตั้งที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย  พร้อมรถบรรทุกน้ำ  เพื่อสูบน้ำแจกจ่ายให้ประชาชน  เป็นการบรรเทาปัญหา
ในเบื้องต้น 

ซึ่งแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญในพื้นที่แห่งนี้คือ  อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ  เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2525 มีความจุ 2.60 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไม่ถึง 1 ใน 3 ของความจุรวม  เนื่องจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ  มีพื้นที่รับน้ำฝน ค่อนข้างน้อยทำให้มีโอกาสที่น้ำจะเต็มความจุน้อยดังนั้นในปี 2539 กรมชลประทาน ได้ทำการก่อสร้างฝายแม่ตื่น พร้อมระบบผันน้ำ โดยลักษณะโครงการก่อสร้างฝาย คสล.สูง 4 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมระบบผันน้ำเป็นท่อ HDPEขนาด 0.80 เมตร ยาว 4,100 เมตร อุโมงค์ผันน้ำ ขนาด 1.00 เมตร ยาว 506 เมตร  เพื่อผันน้ำจากลำน้ำแม่ตื่นลงสู่อ่างโป่งจ้อ   แต่สภาพปัจจุบันเนื่องจากมีก่อสร้างและการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ทำให้ฝายแม่ตื่น
มีการสะสมของตะกอนทรายเป็นจำนวนมากและไหลเข้าอุดตันภายในท่อ ประกอบกับ ท่อเริ่มมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  ทำให้การผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อไม่เต็มประสิทธิภาพ

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่  ชี้แจงว่าแนวทางแก้ไข จะต้องมีการปรับปรุงฝายแม่ตื่นพร้อมระบบท่อผันน้ำใหม่ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม ในด้านวิศวกรรม  การพิจารณาโครงการ  การสำรวจและออกแบบ  เนื่องจากโครงการดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงในวงเงินที่สูง ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดวางแผนงานก่อสร้างไว้ในปีงบประมาณ 2566 โดยเบื้องต้นโครงการชลประทานเชียงใหม่ จะประสานส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อพิจารณาเร่งรัดการพิจารณาโครงการ สำรวจและออกแบบให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะสามารถเร่งรัดระยะเวลาการก่อสร้างให้เร็วขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในระยะยาว เนื่องจากเพื่อที่ดังกล่าวมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น กรมชลประทานจึงมีแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย อ.จอมทอง ความจุ 9.5 ล้าน ลบ.ม.และ อ่างเก็บน้ำแม่วาง อ.แม่วาง ความจุ 20.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทั้งสองโครงการ จะสามารถผันน้ำช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้  จะทำให้การเก็บกักน้ำสำรองในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

            อย่างไรก็ตาม  ระยะเร่งด่วนหากเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้สำรองเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไว้ที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย หากพื้นที่การเกษตรหรือประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องภัยแล้ง สามารถส่งเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เข้าสนับสนุนได้ทันที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ