กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองแพร่ เตรียมจัดเสวนา “ค้นอายุ ไขสงสัย เมืองเก่าแพร่”

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 305 ครั้ง

          กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะ “ค้นอายุ ไขสงสัย เมืองเก่าแพร่” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการนับอายุเมืองแพร่ 1,191 ปีจริงหรือไม่ โดยนักวิขาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ณ คุ้มวิชัยราชา ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคมนี้

          นางสาวนวพร สุวรรณรัตน์ ผู้ประสานงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองแพร่ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมามีข้อถกเถียงทางสังคมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์การนับอายุเมืองแพร่ในการจัดงานสำคัญเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลจากตำนานวัดหลวงว่ามีอายุ 1,191 ปี แต่ก็มีนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ได้ทักท้วงถึงที่มาของการก่อตั้งเมืองแพร่ตั้งแพร่ พ.ศ.1371 จริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอื่นที่ไม่ได้ชี้ชัดไปที่หลักฐานใดหลักฐานหนึ่งว่าเมืองแพร่ก่อสร้างขึ้นเมื่อใด

          ดังนั้น กลุ่มผู้ที่สนใจจึงได้รวมตัวกันในนาม “กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองแพร่” จัดทำโครงการบรรยายสาธารณะภายใต้หัวข้อ “ค้นอายุ ไขสงสัย เมืองเก่าแพร่” เพื่อเปิดกว้างพื้นที่ในการเผยแพร่ให้สังคมได้เข้าถึงและรับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ร่วมกัน ทั้งชุดความรู้ แนวคิดและทฤษฏี และหลักฐานทางประวัติศาสตร์การนับอายุเมืองแพร่ การพิจารณาข้อเท็จจริงจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ คลี่คลายข้อถกเถียงและข้อสงสัยประเด็นการนับอายุเมืองแพร่ รวมถึงกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ

          สำหรับกิจกรรมบรรยายสาธารณะ “ค้นอายุ ไขสงสัย เมืองเก่าแพร่” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ คุ้มวิชัยราชา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ วาระที่ 1 เมืองแพร่แต่ก่อนเก่า : สายธารประวัติศาสตร์เมืองแพร่ โดยอาจารย์ถิรายุส์ บำบัด จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วาระที่ 2 เล่าขาน ตำนานเมืองแพร่ : เรื่องเล่าจากพับสา และจารึก โดยอาจารย์ภูเดช แสนสา ภาคศิลปศาสตร์และการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และนายเชษฐา สุวรรณสา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปิน อำเภอลอง และนักการตลาดประวัติศาสตร์, วาระที่ 3 ผ่อบ้าน หันเมือง : มองเมืองแพร่ ผ่านหลุมขุดทางโบราณคดี โดยนายพลพยุหะ ไชยรส นักโบราณคดีปฏบัติการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่, วาระที่ 4 สร้างบ้านแปงเมือง : วิพากษ์ประวัติศาสตร์การสถาปนานครรัฐแพร่ โดยอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ พร้อมทั้งการเปิดเวทีซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้ฟัง

          จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะ “ค้นอายุ ไขสงสัย เมืองเก่าแพร่” ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 086 – 332 031 และ 061 – 551 5956 หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ฉันลุกแพร่มา” ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทางดังกล่าวด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ