สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการและมอบป้าย Accessibility For All   

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 346 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการและมอบป้าย Accessibility For All  นำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ในการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสถานที่ และบริการต่างๆ     

           

            ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรม สวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการและมอบป้าย Accessibility for all พร้อมทั้งปล่อยขบวนปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการ จำนวนกว่า 300 คัน นำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ในการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงร้านซ้ายไซคลิ่งจอมทองไบค์ และคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการ มีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ ด้วยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทั้งมวลในพื้นที่สาธารณะ สำหรับการออกกำลังกาย แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ และสถานที่บริการของภาคเอกชนให้ครอบคลุม ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้คนพิการสามารถเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม รวมถึงการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเสมอภาคและปกติสุข

            สำหรับโครงการปั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการ และมอบป้าย accessibility for all ถือเป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ในการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหา และแจ้งข้อมูลด้านการละเมิดสิทธิคนพิการ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแก่คนพิการให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนพิการอย่างเหมาะสมต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ