สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เตรียมจัดงาน “ครบรอบ 35 ปี เพิ่มสัมพันธ์เครือข่าย”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 200 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เตรียมจัดงาน “ครบรอบ 35 ปี เพิ่มสัมพันธ์เครือข่าย” วันที่ 20 มกราคม 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน จัดงาน “ครบรอบ 35ปี เพิ่มสัมพันธ์เครือข่าย” ณ อาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. ที่ผ่านมา นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานี นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีไหว้สาพระภูมิเจ้าที่และสักการะองค์พระอินทร์เป่าสังข์ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ

จากนั้นเวลา 09.39 น. มีการประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ / ชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรม, ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เพิ่มจำนวนเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถานีให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป ทั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม “ครบรอบ 35 ปี สวท.ลำพูน เพิ่มสัมพันธ์ครือข่าย” เชิญภาคีเครือข่ายทั้งส่วนราชการ จากทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 100 คน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการส่งกระจายเสียงและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ร่วมกันอีกด้วย

ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2527 ด้วยเครื่องส่งวิทยุระบบ FM. Stereo ความถี่ 95.5 MHz ต่อมาในปี 2530 ได้เปลี่ยนความถี่เป็น 95.0 MHz นับถึงถึงปัจจุบัน (15 กันยายน 2562) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน มีอายุครบ 35 ปี ซึ่งถือว่าเป็นสถานีฯ ที่มีอายุยาวนานที่สุดในจังหวัดลำพูน และเป็นสถานีที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สื่อสารข้อมูลจากประชาชนสะท้อนกลับถึงรัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ว่า “เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือ ด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ