จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562 และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลครอบครัว..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 295 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของผู้พิการ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัว  .//

           ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  และ งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ "คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริงดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" โดยยึดหลักภายใต้แนวคิด 3ประเด็นหลัก คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ การเสริมสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการในด้านต่างๆ และ การเสริมพลังคนพิการ รวมทั้งสร้างกระแสสังคมด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

            ภายในงานจัดให้มีการแสดงของคนพิการ การจำหน่ายสินค้าจากองค์กรคนพิการ การแสดงนิทรรศการขององค์กรคนพิการ และกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวประจำปี 2562 อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ