ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง ดูเพิ่มเติม
2 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน โครงการ “ ๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ดูเพิ่มเติม
4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางรับสมัคร คนสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!