ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเย ดูเพิ่มเติม
2 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาล ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงาน ก.พ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนป ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กรมการศาสนา คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศานา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดูเพิ่มเติม
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีรถ ดูเพิ่มเติม
4 จังหวัดลำพูน ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียง ดูเพิ่มเติม
6 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กปส. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สวท.พะเยา ปฏิบัติราชการ ณ ดูเพิ่มเติม
7 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่ว ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!