ผู้บริหาร สปชส.

ปชส.เชียงใหม่

นางสาวจันทนา อ้นคำ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ปชส.เชียงราย

นายภาณุฉัตร์ สวัสดิชัย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ปชส.ลำปาง

นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ปชส.น่าน

นางสาวชนิสา ชมศิลป์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ปชส.ลำพูน

นายชีวิน ศรัทธา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ปชส.แพร่

นางรติพร บุญคง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ปชส.พะเยา

นางบุษรา สุขวิบูลย์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

ปชส.แม่ฮ่องสอน

นางสาววาสนา ไข่แก้ว

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน