เชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 189 ครั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

วันนี้ (11 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายโกวิทย์ ธารณา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร รัตนเศรษฐ และนายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนายวิรุฬ พรรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภาคส่วนต่อประเด็นปัญหาและเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการเสนอปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยคณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาไปพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีประชาชนจากภาคส่วนต่าง  ๆ อาทิ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน เยาวชน ผู้นำชุมชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ