โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 271 ครั้ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพสตรีในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 09.30 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพสตรีในยุคไทยแลนด์ 4.0 และส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำที่ดีและมีศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการสตรี และผู้นำสตรีจาก 25 อำเภอ เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ให้แก่สตรีจำนวน 25 คน จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเป็นขวัญกำลังใจให้สตรีได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

นางศรีพรรณ์ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้จัดงานกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการสตรี พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาสตรีเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีให้เป็นแกนนำในการคิด ตัดสินใจ วางแผน แก้ไขปัญหาชนบท และการพัฒนาสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในทุกระดับให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ และในปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรสตรีทุกระดับมีการดำเนินการร่วมกับกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บ้าน มีอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน ชุมชน และระดับตำบล มีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 200,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น

ซึ่งภายในการประชุมได้มีการบรรยายโดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่องบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม การนำไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ