องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 244 ครั้ง

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน 

        วันนี้ (7 ส.ค. 63) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง  ณ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ  โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าของการถอนสภาพที่ดินกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง  ผลการดำเนินกิจการฯ การชี้แจงงบประมาณ รวมถึงการพิจารณาโครงการและระเบียบกิจการที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงขออนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ประจำปี 2563 จำนวน 5 แผนงาน 16 กิจกรรม โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ จากการสำรวจ พบว่า ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่น้ำพุร้อนสันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 426,288 คน ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 594,508 คน  ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ร้อยละ 90 ส่งผลให้รายได้ ปี 2562 ลดลง  ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งปกติเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นตัวอย่างดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อนในประเทศ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันพนักงานร้อยละ 89 เป็นคนในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์  ส่วนกำไรสุทธิในการบริหารจัดการ ร้อยละ 30 จะนำเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์และร้อยละ 15 เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
โอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ ซึ่งติดกับเขตตำบลห้วยแก้ว บริเวณ หมู่ 5 และหมู่ 6 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขออนุญาตดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งราษฎรตำบลห้วยแก้วได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งหมู่บ้านสหกรณ์ 5 และ 6 ได้เปิดให้เช่าวางขายต้นไม้ โดยรายได้ใช้ในการบริหารชุมชน

      จากนั้น องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดป้ายซุ้มประตูและตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต 85 ไร่ที่บ้านสหกรณ์  หมู่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร งานอนุรักษ์ปรับปรุงบำรุงดินงานอนุรักษ์พัฒนาระบบน้ำงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประมงและเป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประชาชนในชุมชน และได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 ซึ่งได้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 45,000 ลูกบาศก์เมตร และดาดคอนกรีต เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ สำหรับการอุปโภคบริโภค อีกทั้งช่วยพื้นที่ทางการเกษตร ให้มีน้ำไว้ใช้เพาะปลูกพืชอีกด้วย 

/////////////////////////////////
พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
7 สิงหาคม 2563 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ