โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง .......

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 165 ครั้ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ

-เรือประมง ขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท สามารถกู้ได้ที่ธนาคารออมสิน

-เรือประมง ขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท สามารถกู้ได้ที่ธนาคาร ธกส.

คุณสมบัติของผู้ประกอบการประมง

(1) เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

(2) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย

(3) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(4) เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยเก็บจากผู้กู้ ร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับแต่วันกู้ เป็นระยะเวลา 7 ปี

หลักประกันการกู้เงิน

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้

(1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียนจำนองได้ หรืออาคารชุด

(2) เรือประมง

(3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(4) บุคคลค้ำประกัน

(5) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

---------------------------

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ