รายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตน.....

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 212 ครั้ง

ที่ประชุมคณะ ครม. รับทราบรายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,095,399 ราย เป็นเงิน 6,052 ล้านบาท

2. กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการติดตามนายจ้างที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน จำนวน 29,406 ราย

---------------------------

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ