ทำเนียบสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

Mobile

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจันทนา อ้นคำ
นายศุภชัย กัลปสันติ
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน
นายอภิชาติ เฮงพลอย
นายอนันต์ ชุ่มใจ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นักประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยช่างภาพ

09-2246-8346
06-2594-4621
08-3080-2640
08-5029-4796
08-9999-3580

0-5311-2740

0-5311-2741

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น5 อาคารศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี

ไทยทีวีสีช่อง 3

นายพงเทพ จรัญเต๋
นายวสันต์ เจริญตระกูล
นายปรเมษ ธนัญชยานนท์

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่
ผู้สื่อข่าวพิเศษ
ผู้สื่อข่าวพิเศษ

08-1882-8988
08-6587-0435
08-9755-6419

-
-
-

-
-
-

pongtheptv3@gmail.com
wasantv3@hotmail.com
monztv3@hotmail.com

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
สถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5

น.ส.นฤมล แก้วโอภาส

หัวหน้าศูนย์ข่าว

08-6916-0234

0-5389-0551

0-5312-1111

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
160/5 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
tv5cm@hotmail.com

ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

-

-

 

-

0-5321-4717

0-5321-0276

ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
อาคารสถานีถ่ายทอดเชิงดอยสุเทพ ถนนสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
rasbbtv@gmail.com

ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
อสมท.

นายประเสริฐ เลิศพงศ์พิรุฬห์

หัวหน้าศูนย์ข่าว 

-

0-5322-0766

0-5322-0767

ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
ชั้น 10 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
tv9n@mcot.net

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวศศิวิมล  พงษ์ปรีชา
-

 ผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายข่าว

09-2246-8575

0-5381-8061

0-5328-3745

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
tv11cm@prd.go.th
newstv11@prd.go.th

ศูนย์ข่าว tpbs ภาคเหนือ

 นายวิวัฒน์ชัย สมค้า

 หัวหน้าศูนย์ข่าว

-

0-5333-9090 

0-5339-9091

ศูนย์ข่าว tpbs ภาคเหนือ
91 หมู่ 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทรา จ.เชียงใหม่ 50210
chiangmai@thaipbs.or.th

บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์
เทเลวิชั่น จำกัด (we tv)

นิศานาถ กตัญญูตานนท์
ุญธิดา ลัภพระบุตร

 ผู้ประสานงาน
โต๊ะข่าวซาวห้า

09-8313-3060

0-5341-8720
ถึง 26

0-5341-8730

บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (we tv)
22/4 ถนนราชภาคินัย ต.ศรีภูมื อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 52000

LC Cablewiz เชียงใหม่

-

บรรณาธิการข่าว

053-218985

053-218986

บริษัท ลิเนียร์เคเบิลทีวี จำกัด
9/15 หมู่ 3 ตำบลช้างเผือก ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Nation TV

สุพีร์ สังหรานนท์

บรรณาธิการ

 

0-5328-2110

0-5328-2110

ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่น
24/1 ถ.นัทราม ชอย7 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200
suriya_t@nationgroup.com

ASTV

น.ส.ศรีวรรณ เจริญทรัพย์

หัวหน้าศูนย์ข่าว

 

0-5324-2004
0-5324-2005

0-5324-1200

201/20 ศรีอนันต์ซิตี้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000
aek_bun@yahoo.com

ไทยรัฐทีวี

นายเจตน์ตนา เมืองลือ

ผู้สื่อข่าว

081-3865040

0-5327-3224

0-5327-3224

68/5 ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
jetana@thairath.co.th

TNN24

นายศิระ วีรตันตยาภรณ์


นายเอกพงศ์ ประดิษฐ์พงษ์

ผู้สื่อข่าว


ผู้สื่อข่าว

097-9906616
091-9191998
091-9191969
086-4281429

-


-

-


-

sirapress@gmail.com


eakpong@nationgroup.com

New TV

นายสนั่น เข็มราช

หัวหน้าศูนย์ข่าว

 -

0-5327-2555 

0-5327-2555

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
164/37 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
northdailynews@hotmail.com

มติชนทีวี

นางสาวจินตนา  กิจมี
นางสาวขวัญดาว  จิตรพนา

บรรณาธิการ
ผู้สื่อข่าว

099-2691141

053-211986

0-5321-1986

6 นิมมานเหมินทร์ ซ.2 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 
ckitmeem@yahoo.co.th
manoi_m@matichon.co.th

สปริงนิวส์

นางสาวจันจิรา  จารุศุภวัฒน์

ผู้สื่อข่าว

088-2667099

-

-

jane.jarusupawat@gmail.com
jday_29@hotmail.com

ช่อง 8

นางสาวจันจิรา  จารุศุภวัฒน์

ผู้สื่อข่าว

088-2667099

-

-

jane.jarusupawat@gmail.com
jday_29@hotmail.com

ศูนย์ข่าว TV 13 สยามไทย เชียงใหม่

นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ 

หัวหน้าศูนย์ข่าว

08-7184-8508

-

-

nopniwat@gmail.com

สถานีวิทยุกระจายเสียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวธนวันต์ ชุมแสง
นางสาวธิติมา พันรอด

- ผู้อำนวยการ
- หัวหน้าฝ่ายข่าว

09-2246-8579
08-6110-4588

0-5381-8055
0-5327-5294
0-5327-4151
0-5327-1598

0-5327-5294
0-5327-4151
0-5327-1598

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
radiochiangmai@prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ
ภาคที่ 3 ส่วนหน้า เชียงใหม่

พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ
กาญจนา เกษทองมา
นางธัญชนก จริภิญญามณี


หัวหน้าสถานี
ผู้สื่อข่าว
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ประชาสัมพันธ์และผู้สื่อข่าว

08-1491-4060
08-1531-9403
08-1457-3679


0-5321-2292
0-5311-2380

0-5311-2379
0-5389-0221

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3
ส่วนหน้า เชียงใหม่ (ทภ.3)
ถนนโชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.
เชียงใหม่

นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ

รักษาการนายสถานี

08-35478798

0-5335-7061

0-5335-7062

สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. เชียงใหม่
16/5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 16 ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติราษฏร์

พ.ต.ท.ปิยภูมิ นาถึง
ด.ต.องอาจ ศรีทอง

หัวหน้าสถานี
ผู้จัดรายการ

-
08-9578-9751

0-5329-7128

0-5329-7128

สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติราษฏร์ (สวพ)
40 ถ.โชตนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สถานีวิทยุกระจายเสียงประจำถิ่น
(วปถ.2)

ร.อ.สมพร มะลิหอม

หัวหน้าสถานี

08-5483-4537

0-5324-1224

0-5324-1644
ต่อ 3476

สถานีวิทยุกระจายเสียงประจำถิ่น (วปถ.2)
285 ถ.กองทราย ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ
เชียงใหม่ (ทอ.013)

น.ท.ประภาส โสภานะ

ผู้อำนวยการ

-

0-5327-7207 

0-5327-7207

สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศเชียงใหม่(ทอ.013)
ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด

นายจารีต  หอมมาก

หัวหน้าสถานี

08-1288-1123
08-1951-4469

0-5334-5732
0-5326-2737

0-5334-5732
0-5326-2737

สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด (สสส)
302 ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210

สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ
(สทร.11)

น.ท.มาโนช ธูปแก้ว

ร.ท.กรานต์ชัย มีสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ
หัวหน้าส่วนรายการ

08-4318-4203

0-5349-8327

0-5334-5801

สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ (สทร.11)
9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210
navyradio.n@hotmail.com

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ
รักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่

พ.ท.มาโนช จุมปามาลา

ร.ต.ฤทธิรงค์ ชนะบุญ

หัวหน้าสถานี

ผู้สื่อข่าว

-

0-5322-2645

0-5322-2645

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน (รด)
ถ.โชตนา หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
jacksuriyo.djrdcm.1152@windowslive.com

สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน
เชียงใหม่

อ.ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว

หัวหน้าสถานี

-

0-5389-2326
0-5394-3230
0-5321-3510 

0-5394-2328

สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกวิชาสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ แม่โจ้

นายนิวัต มังตา

รก.หัวหน้าสถานี

08-6195-6824

0-5349-1862

0-5349-1863

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเฏษตรศาสตร์
บ้านป่าแดด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
www.kucm2.com

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ พลังงานทหาร

ร.ด.สุพจน์ สุคนธสังข์

หัวหน้าฝ่ายรายการ

-

0-5312-2227 

0-5312-2227 

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร(วพท)
ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยอำเภอฝาง

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

ผู้อำนวยการ

092-246-8591

0-5345-3538 

0-5345-1632 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝาง
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

นายอินสม ปัญญาโสภา

บรรณาธิการ

-

0-5322-6252-3
0-5322-6254
0-5322-6256

0-5321-6255

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
199/49 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ซอย 6 ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
editor@thainews70.com

หนังสือพิมพ์ห้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน

หนังสือพิมพ์ คนล้านนา นายอัครพงศ์ ระบิน ผู้อำนวยการ/เจ้าของ ผู้พิมพ์-โฆษณา 08-69153444 0-5385-1118 0-5385-1118 หนังสือพิมพ์ คนล้านนา
บริษัท นอร์ทมีเดีย2018 จำกัด
เลขที่ 63/16 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
E-mail : konlannanews@gmail.com

หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ

นายอำนาจ จงยศยิ่ง

ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการ 

08-7657-8190

0-5322-2585 

0-5321-5314

หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
233/1 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
phaknua56@gmail.com

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการเมือง
ภาคเหนือ

นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล

เจ้าของ/บรรณาธิการ 

08-4365-8151

-

-

88/198 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

นิตยสาร Welcome to
Chiangmai & Chiangrai

นายโกศล ผดุงทรง

บรรณาธิการ 

-

0-5326-0705
0-5324-7083  

0-5324-8033 

นิตยสาร Welcome to Chiangmai & Chiangrai
6 ถ.หน้าวัดเกตุ ซอย 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

นิตยสาร Citylife

ภิมทร์ เขมะสิงคิ

บรรณาธิการ

-

0-5322-5201
0-5335-7428  

0-5335-7491 

นิตยสาร Citylife
3 ถ.ชมดอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หนังสือพิมพ์วาไรตี้

นายจีรชัย คงคาดิษฐ
นายประวิทย์ ดุษฎีดำเกิง

บรรณาธิการบริหาร
ผู้อำนวยการ

08-4806-9559

0-5381-0756

0-5381-0756 

หนังสือพิมพ์วาไรตี้
159/4 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

วารสาร Passport to Suvannaphoum

จิรัญญ์ ศิริ

 บรรณาธิการ

-

0-5380-8700
ถึง 71
0-5327-8220

0-5380-8770

วารสาร Passport to Suvannaphoum
3 ซอย 1 ข้างตลาดต้นพยอม ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์

นายเกษตร เพชรสัมฤทธิ์

 บรรณาธิการ

08-9999-3975

 

0 5301 2119

-

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ http://www.kawnanews.com
89/387 บ้านเอื้ออาทร ม.9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 kasate2498@hotmail.com

หนังสือพิมพ์ Chiangmai Mail

นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ 

บรรณาธิการ

08-7184-8508

0-5385-2557

0-5301-4195

หนังสือพิมพ์ Chiangmai Mail
189/22 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210

บริษัท เอส.พี. พับลิชชิ่ง จำกัด หนังสือพิมพ์คอมพาสแม็กกาซีนและไกด์ไลน์

นายสวาสดิ์ โพโสลี
ขวัญชนก แก้วกันทา

 

เจ้าของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หัวหน้าบรรณาธิการ

-

0-5381-4444

0-5381-4457

บริษัท เอส.พี. พับลิชชิ่ง จำกัด
หนังสือพิมพ์คอมพาสแม็กกาซีนและไกด์ไลน์

11/1 ซอย 3 ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักพิมพ์ธุรกิจ ภาคเหนือ
หนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ หนังสือพิมพ์เสียงเวียงพิงค์ หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการเมือง

นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์
นางสุปราณี เรืองพรวิสุทธิ์ 

ผู้อำนวยการ
บรรณาธิการ 

08-1881-8688

08-3862-4445

0-5385-2719
0-5311-0677

0-5311-0677

สำนักพิมพ์ธุรกิจ ภาคเหนือ
36/2-3 หมู 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

E-mail : nbncm@hotmail.com

นิตยสาร INFORM MAGAZINE

นายวัชระ ยุทธวานิชกุล

เจ้าของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

08-9433-5589

0-5321-2247

0-5321-2247

นิตยสาร INFORM MAGAZINE
417/4 หมู่ 1 ถ.น้ำตกแม่สา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ไทม์

ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล

-

08-1882-4920

-

-

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ไทม์

นิตยสาร HALLO CHIANGMAI

ศิริ เศรษฐโกมุท
ปวลี มุนินทร
เมธินี กันปวน

บรรณาธิการบริหาร
ผจก.ฝ่ายโฆษณา
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

08-9191-6495
08-9634-5326
08-6672-7707

0-5322-6956

0-5322-6951

บริษัท ฮัลโหลเชียงใหม่ วาไรตี้ จำกัด
45 โครงการเจเจมาร์เก็ต ห้อง B11 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หนังสือพิมพ์เฉียบแม็กกาซีน
เฉียบเรดิโอ 92.00 MHz

นายแซม ตระการ

ผู้อำนวยการ

08-1960-5000

0-5310-5475

0-5310-5475

114 หมู่ 1 อาคารอังเกตุ พาวิลเลี่ยม 114 ชั้น 11 ห้อง 1109
หมู่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นิตยสาร CHIANGMAI MAG

นายสราวุฒิ แซ่เตียว

ผู้อำนวยการ
บรรณาธิการ

-
-

0-5327-9686
0-5327-9687

0-5320-6377 

บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด
164 ถ.ราชเชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
kiddungmedia@hotmail.com
chiangmainews@hotmail.com

นิตยสาร Welcome Magazine for free

นายกฤตภัทร์ สุนารินทร์

บรรณาธิการบริหาร

-

02-433-2633

02-433-7336

บริษัท สื่อกลาง 2010 จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หนังสือพิมพ์ THAILAND ANNONCES
(ภาษาฝรั่งเศส)
Stephene ISTRIA-BOULEAU

คุณศุภวรรณ
บรรณาธิการบริหาร

ผู้สื่อข่าว
09-3251-5024

08-0129-9748
- - 140 หมู่บ้านคำสิงห์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50300
Email : thailandannonces@gmail.com
หนังสือพิมพ์ตำรวจเหนือ นายยงยุทธ จินดาสุข

บรรณาธิการ

08 -3760-9850

- - Email : policenorthnews@gmail.com

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เชียงใหม่

นายชัยพินธ์ ขัติยะ

หัวหน้าศูนย์ข่าว

08-1993-0309

0-5327-3224

0-5327-3224

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำเชียงใหม่
68/5 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
cmthairath@yahoo.com

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายสนั่น เข็มราช

หัวหน้าศูนย์ข่าว

 

0-5327-2555 

0-5327-2555

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
164/37 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

northdailynews@hotmail.com

หนังสือพิมพ์เครือเดอะเนชั่น
(กรุงเทพธุรกิจ,คมชัดลึก,เดอะเนชั่น)

สุพีร์ สังหรานนท์

บรรณาธิการ

 

0-5328-2110

0-5328-2110

ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่น
24/1 ถ.นัทราม ชอย7 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200
suriya_t@nationgroup.com

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าภาคเหนือ

-

หัวหน้าศูนย์ข่าว

 

0-5327-2100

0-5327-2101

164/108 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
north2525@hotmail.com

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ ASTV  

น.ส.ศรีวรรณ เจริญทรัพย์

หัวหน้าศูนย์ข่าว

 

0-5324-2004
0-5324-2005

0-5324-1200

201/20 ศรีอนันต์ซิตี้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000
aek_bun@yahoo.com

หนังสือพิมพ์มติชน

นายปราการ พรประสาท

ผู้สื่อข่าว

-

0-5320-6567

0-5320-6567

หนังสือพิมพ์มติชน
40/1 ถ.ราชเชียงแสน ซ.1 ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

หนังสือพิมพ์มติชน

นางสาวจินตนา กิจมี

ผู้สื่อข่าว

 

0-5321-1986

0-5321-1986

หนังสือพิมพ์มติชน
6 นิมมานเหมินทร์ ซ.2 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายสุบิน เขื่อนแก้ว

ผู้สื่อข่าว

 

0-5321-0611
0-5322-2047  

0-5341-8382

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
252/16 อาคารคุ้มแก้วพาเลช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

นายกฤษณะ เชิญธงไชย

นายวิชัย  ทาเปรียว

ผู้สื่อข่าว

08-9853-4354

08-1881-4418

0-5342-4304

0-5342-4304

- 8 ซอย7 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

- photowichai_cm@hotmail.com

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ /
วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
(เครือข่ายสื่อเพื่อชุมชนเชียงใหม่)

นายภาณุเมศ ตันรักษา

ผู้สื่อข่าว

08-6654-9921
08-0494-2777

0-5321-7595 

0-5321-7595

39 ซอย15 ถ.มหาโชค ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
pnmet25@gmail.com

หนังสือพิมพ์ประชาชาตฺธุรกิจ

กรรณิการ เพชรแก้ว

สุธิดา สุวรรณกันธา

ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าว

08-1716-4007

08-9915-3226

0-5339-8666

0-5339-8666

151/72 หมู่บ้านเอสอาร์แลนด์ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
nongnois@gmail.com

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นายฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน

ผู้สื่อข่าว

09 4948 8444
09 3161 5444

-

-

223 ถ.ช้างเผือก ตุ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

สำนักข่าว INN (ร่วมด้วยช่วยกัน)

นางสาวปาริสา กาญจนกุล

ผู้สื่อข่าว

 

0-5321-3510

0-5389-2527

39 ซอย15 ถ.มหาโชค ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
king_parinews@hotmail.com

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

นางณัชชา อุตตะมัง

หัวหน้าศูนย์ข่าว

08-1950-3226
08-9632-7461

0-5338-6887

 0-5338-6887

 20 หมู่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

หนังสือพิมพ์นิวส์มหาชน
สำนักงานสาขาภาคเหนือ

นายธนกฤต กลิ่นนาค

ผู้สื่อข่าว

09-1496-7117
08-0569-7711

-

-

114/112 หมู่ 1 ตำบลหนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
E-mail : newmahochon@gmail.com

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นางนภาพร ขัติยะ

ผู้สื่อข่าว

08-1021-9006

0-5384-7677

0-5349-2228

531/30 หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
new2548@yahoo.com

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

นายนิวัตร ธาตุอินจันทร์

หัวหน้าศูนย์ข่าว

08-7183-3548

 

 

15/3 ถ.สนามกีฬา ซอย5 (กู่เต้า) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

หนังสือพิมพ์ข่าว 4 เหล่าทัพ

นายณัฐวุฒิ ทองใส
นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล

เจ้าของ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา
ผู้อำนวยการ

08-4493-0000
08-4365-8151

-

-

6/68 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่

นายพงศ์มนัส ทาศิริ

บรรณาธิการ

08-1883-3833

0-5321-3708

0-5321-3709

21/5 ถนน ศิริมังคลาจารย์ ซอย 9
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

pongmanat@gmail.com

หนังสือพิมพ์ United Daily News
(ภาษาจีน)
นายโจง เฟิง ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ 08-6864-1818 - - email : zhoufengwin2009@hotmail.com

หนังสือพิมพ์ล้านนาบิสิเนส

นายสิทธิพร สามคำ

นายรชต สหชัยเสรี

บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

บรรณาธิการบริหาร

-

086-9225581

-

-

สำนักงานฝ่ายข่าว 27/1 ซอยหลิ่งกอก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

50300

cm_reporter@hotmail.com / press_2002@hotmail.com

หนังสือพิมพ์ทรีโอแมสนิวส์

นายพรสมเด็จ ทวีลาภ

นายศักดิ์สิทธิ์ จักรดี
นายพรนรินทร์ ทวีลาภ

บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว

08-2462-8888

06-1234-5256
08-0555-5565

0-5311-1114

0-5311-1115

หนังสือพิมพ์ทรีโอแมสนิวส์ สำนักงานเชียงใหม
่500/57 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ
อำเภอ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม 50100

E-mail : triomassnews@gmail.com

สำนักข่าวออนไลน์ / เว็บไซต์

สำนักข่าวเห็ดลม
Hedlomnews

นางสาวขวัญดาว จิตรพนา

บรรณาธิการ

09-9269-1141

-

-

6 นิมมานเหมินทร์ ซ.2 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 
hedlomnews@gmail.com
kwandawn_j@yahoo.co.th

เว็บไซต์ CM108

นราธิป หิรัญวุฒิกุล

เจ้าของ/ผู้ดำเนินการ

08-6920-4444

-

-

www.cm108.com
cm108.com@gmail.com

สำนักข่าว CM updatenews

นายกมล  เครือนิล

บรรณาธิการ

08-2692-1413

-

-

Http://cmupdatenews.blogspot.com
cmonlinenews@hotmail.com

สำนักข่าว CM.leadernews

นางสาวนัทธมน  จงยศยิ่ง
นายกัณฑ์อเนก กิตติพิทักษ์กุล

บรรณาธิการ
ผู้สื่อข่าว

08-9560-4497
08-3495-5146

-

-

http://www.cm-leadernews.com/
cmleadernews@gmail.com

สำนักข่าว onlinenewscm

นายนพนิวัตร์  ไกรฤกษ์

บรรณาธิการ

08-7184-8508

-

-

http://www.onlinenewscm.com
nopniwat@gmail.com

สำนักข่าว นอร์ท พับลิค นิวส์

นางณัชชา อุตตะมัง

บรรณาธิการ

08-1950-3226
08-9632-7461

0-5338-6887

 0-5338-6887

http://www.northpublicnews.com/
duen_cm@yahoo.com

สำนักข่าวลานนาเพรส

นายกาณฑ์   โสภโณดร

บรรณาธิการ

0941479773

-

-

71 หมู่ 8 บ้านม่วงม้าเหนือ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง อ.สันกำแพง

จ.เชียงใหม่ 50130

www.lannapress.com
k_sopanodorn@hotmail.com
sopanodorn@gmail.com

สำนักข่าวอีเว้นท์วีคลี่นิวส์ นายสรวิชญ์ กันธิตระกูลวงค์ บรรณาธิการ 08-38889011 - - สำนักข่าวอีเว้นท์วีคลี่นิวส์
90/161 หมู่บ้านกาญจน์กนก 2 ต.สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
50220

www.eventweeklynews.com
Email : cm.eventsweekly@hotmail.com
สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ นายพิพัฒน์   ศรีตะวัน บรรณาธิการ 08-3888-9011
08-4367-2499
- - สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลนนิวส์
175/90 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Http://www.chiangmaionlinenews.com
E-mail : nawatip@hotmail.com

สำนักข่าว CMSKY NEWS

นายเสกสรร อินทชัย

บรรณาธิการ

09-4629-7567

0-5326-2540

0-5326-2540

cmskynews@hotmail.com

www.cmskynews.com

สำนักข่าวเชียงใหม่มหานครนิวส์ นายประเสริฐ ปันทะวัน บรรณาธิการ 09-9712-3951 0-5323-3161 - ห้อง 1011 วังสิงห์คำแมนชั่น ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Email : akeakeake65@gmail.com
http://www.chiangmaimahanakornnews.com
สำนักข่าวทีนิวส์ (TNEWS) นายฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน

นางสาวกานต์พิชา สลับ
ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าว
09 4948 8444
09 3161 5444
08 6911 2358
- - E-Mail : tawin48@hotmail.com

E-mail : kanpitchabee@gmail.com

สำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

นายสราวุฒิ แซ่เตียว

ผู้อำนวยการ
บรรณาธิการ

-
-

0-5327-9686
0-5327-9687

0-5320-6377 

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์
164 ถ.ราชเชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
kiddungmedia@hotmail.com
chiangmainews@hotmail.com

สำนักข่าวเชียงใหม่โซเชียลนิวส์ นางสาวกนกนันท์ วิศาลณัฐกุล

บรรณาธิการ

08 5136 8448

0 5200 5319 - สำนักข่าวเชียงใหม่โซเชียลนิวส์
90/161 หมู่บ้านกาญจน์กนก 2 ต.สันปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

http://www.chiangmai-socialnews.com
E-Mail : cm.socialnews@gmail.com
สำนักข่าว I Chiangmai PR นางสาวสิริรัตน์ จันทร์พิลา

บรรณาธิการ

06 1905 1114

- - สำนักข่าว I Chiangmai PR
233/193 หมู่ 15 ต.สันปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

http://www.ichiangmaipr.com
E-Mail : aswgroup.cm@gmail.com
สำนักข่าวเชียงใหม่เพรส และ
เว็บไซต์ Feel-D onlinenews
นางสาวกานต์พิชา สลับ

นายนำพล สุริยะเจริญ
บรรณาธิการ

08 6911 2358

08 1724 1602
- -

www.chiangmaipress.com และ www.feel-donlinenews.com
E-mail : kanpitchabee@gmail.com
E-mail : khunratree@gmail.com

ชมรม สมาคม สื่อมวลชนเชียงใหม่

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
แห่งประเทศไทย

นายอินสม ปัญญาโสภา

นายกสมาคม

-

0-5327-7254

0-5327-7255

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ถ.สามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สมาคมนักจัดรายการวิทยุ,
โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

นายอำนาจ จงยศยิ่ง

นายกสมาคม

08-7657-8190

0-5322-2585
0-5321-5467

0-5321-5314

 233/1 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่

นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล

นายกสมาคม

08-4365-8151

-

-

88/198 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่

นายอาคม ตันตระกูล

ประธานชมรม

08-61898686

0-5311-1166

0-5311-1177

 

ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

นายยุทธเดชา สายสุด

ประธานชมรม

 

0-5327-9686
0-5327-9687

0-5320-6377

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
164 ถ ราชเชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ชมรมสื่อมวลชนสตรีเชียงใหม่

นางสุนทรี ประพันธ์ศรี

ประธานชมรม

08-1530-4543

0-5380-6983

0-5380-6983

ชมรมสื่อมวลชนสตรีเชียงใหม่
136/12 โครงการพันธ์ชาติวิลล์ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ชมรมสื่อมวลชนและช่างภาพ
จังหวัดเชียงใหม่

นายศิริพงษ์ พัฒนากิติกุล

ประธานชมรม

08-1992-1272

0-5333-1867

0-5333-1867

65/55 ฮิลล์ไซดโฮม 2 หมู่ 10 ต.ต้นเปา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50130

ชมรมสื่อสารมวลชนเชียงใหม่

ด.ต.วินัย วิพัฒนะการกุล

ประธานชมรม

08-1882-4920

0-5320-4590

0-5320-4590

257/207 หมู่บ้านเวียงทอง ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100

ชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ

นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล

ประธานชมรม

08-4365-8151

 

88/198 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230