วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 เวลา: 15:33:56 น.

Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ

Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ

จากคำแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ในเรื่องการจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนทั่วไป และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์ หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมโดยเน้นความสุจริต และความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ ไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งทำให้กระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ด้านที่ 3 อำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เรื่องสร้างการรับรู้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพ และพัฒนาประชาชนให้เป็นเครือข่ายในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และแก้ไขความไม่เป็นธรรมในชุมชน


          จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดทำ แนวทางการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม แบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด "ยุติธรรมใส่ใจ 24 ชั่วโมง" (Justice Care) ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความ ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ด้วยการนำบริการด้านงานยุติธรรมไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านจะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่กระจายอยู่ 81 แห่ง ทั่วประเทศเป็นหน่วยงานหลักในระดับพื้นที่ที่จะนำความเป็นธรรมแบบครบวงจรทั้งทางด้านกฎหมาย ด้านร่างกาย และด้านจิตใจส่งถึงมือให้ประชาชนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          การช่วยเหลือประชาชนของ Justice Care - การช่วยเหลือประชาชนผ่านกองทุนยุติธรรม ในด้านการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี (ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินคดี) การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (ชั้นสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ชั้นศาล การควบคุมตัวกรณีอื่น) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับผลกระทบจากการ ละเมิดสิทธิมนุษยชน (เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ) และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อทำให้ประชาชนที่เป็นคนยากจน และด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยลดระยะเวลามาตรฐานในการดำเนินการจากเดิม 70 วัน ลดลงเหลือ 45 วัน และอยู่ระหว่างการลดระยะเวลาให้เหลือเพียง 21 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น - การช่วยเหลือโดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา (สชง.) ด้วยการเยียวยาเหยื่อในคดีอาญา-แพะ ซึ่งหากคุณตกเป็นเหยื่อโดนยิง โดยแทง โดนลูกหลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ต่อชีวิต ต่อร่างกาย ทำให้แท้งลูก ทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วยหรือคนชรา โดยสามารถมาขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

          ทั้งนี้ การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ได้รับ ความเป็นธรรมตามแนวทาง "ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care" นั้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือน แต่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศได้จำนวนกว่า 1,297 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2562) ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา จำนวน 532 เรื่อง 2. การให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 373 เรื่อง 3. การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 77 เรื่อง 4. การขอรับความช่วยเหลือในการคุ้มครองพยาน จำนวน 15 เรื่อง 5. การให้คำแนะนำด้านอื่น ๆ จำนวน 300 เรื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความ เป็นธรรม ติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 46