วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 เวลา: 16:29:38 น.

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือ

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ให้เป็นไปอย่างสวยงามและมีประสิทธิภาพ

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือ
          วันนี้ (25 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ กิจกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ความคืบหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้มีการติดตามเครือข่ายคลองแม่ข่า ที่ได้พัฒนาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเครือข่ายพื้นที่สีเขียว ที่ได้ทำการตัดแต่งต้นไม้รอบคูเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือ
          สำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ได้มีการจัดทำเส้นทางสัญจรเชื่อมวัฒนธรรม เพชรเมืองเก่าเชียงใหม่ ระหว่างเส้นรอบเมืองเก่า เวียงสวนดอก เวียงเจ็ดลิน หรือโครงการเส้นทางท่องเที่ยววงรอบเพชรเวียงเก่าเชียงใหม่ ระยะทาง 17.3 กิโลเมตร โดยมีจุดตัดที่ถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนชลประทาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และจะมีการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ตลอดสาย เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้เพื่อให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงใหม่ทั้งกายภาพและสภาพแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้เสนอ 3 มาตรการสำคัญคือ มาตรการแรก หลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ และมีส่วนร่วมปกป้องฟื้นฟูคุณค่าดั้งเดิมให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตปัจจุบัน มาตรการที่สอง หลักความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ เพื่อชะลอและยุติการบุกรุก และคุกคามทำลาย โดยการให้คนในท้องถิ่นร่วมกันจัดเมืองเก่า และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา และมาตรการสุดท้าย หลักการออกแบบผังเมือง จัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าและพื้นที่เชื่อมโยงทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และเส้นทางประวัติศาสตร์พญาเม็งราย
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือ
          คณะที่ปรึกษายังได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ระบบนิเวศมรดกทางวัฒนธรรม จึงเสนอแนะให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน มาบริหารจัดการบริเวณพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ให้มีเอกภาพและมีศักยภาพ โดยให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่พอเพียงแก่ชุมชน นักท่องเที่ยว และยังได้เสนอแนะให้ยุติการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม อันเป็นสิ่งที่ขัดต่อจารีตประเพณีด้วย

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 66