8 เรื่องต้องห้าม ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ (ชุดที่ 1):
ข้อมูลต้องห้าม ตามมาตรา 5 - 8, 9 - 10, 11 และ 12
8 เรื่องต้องห้าม ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์