8 เรื่องต้องห้าม ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ (ชุดที่ 2):
ข้อมูลต้องห้าม ตามมาตรา 13, 14, 15 และ 16
8 เรื่องต้องห้าม ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์