ประชาชนไทย สังคมไทย สังคมประชาธิปไตย : 1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
2. มีวินัยและความรับผิดชอบ 3. ช่วยตรวจสอบอำนาจรัฐ
4. เข้าใจหลักความแตกต่างและใช้เหตุผล และ 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
สังคมประชาธิปไตย