มาตรการแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก :
เพื่อลดขยะพิษ วัสดุเสื่อมสภาพอันตราย ที่อาจกลายเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติ