พลเมืองดี วิถีไทย วิถีประชาธิปไตย :
1. มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กฏหมาย และไปเลือกตั้ง
2. ใช้วิถีประชาธิปไตย ๑. เคารพกฏหมาย ๒. ใช้เหตุผล ๓. มีวินัย ๔. ใส่ใจรับผิดชอบ
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย