มีบุตรหลาย จ่ายภาษีน้อยลง :
กรมสรรพากรให้สิทธิลดหย่อนบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายได้ ไม่จำกัดจำนวน
มีบุตรหลาย จ่ายภาษีน้อยลง