ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ธ.ค. 2561 07:30 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ''Bike อุ่นไอรัก' 'จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ทีมข่าว
3 ธ.ค. 2561 08:30 การประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดการฝึกฯ ปภ. ณ โรงแรมดวงตะวัน - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
2-4 ธันวาคม
  09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  09:30 เข้าร่วมสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- อภิชาติ
4 ธ.ค. 2561 13:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 ประชุม เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติฯผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - อภิชาติ
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมความก้าวหน้าการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 43 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
  14:00 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  18:00 ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณประจำปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ลานลีลาวดี ธปท. สภน. จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
5 ธ.ค. 2561 06:30 งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โถงด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวไม่สามหมวก
  15:00 ทำข่าวการซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ทีมข่าว
6 ธ.ค. 2561 08:00 เชิญประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมภายในสนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี - ณัชชา
  10:00 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
7 ธ.ค. 2561 08:00 ประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว - ณัชชา
- อนันต์
  08:00 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ ต.ช้างเผือก - ทีมข่าว
  08:30 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- แจ็ค คมศักดิ์
- วสันต์
- อภิชาติ
- เนเน่ สุดาภรณ์
- น้ำฝน สุธิมา
- ทีมข่าว
อภิชาติ สุดาภรณ์ ทำข่าว (แต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อสีขาว)
  10:00 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ - อภิชาติ
ประสานสื่อ/เครือข่าย/ขอข่าว
  13:00 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายตลาดนัดวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา - ทีมข่าว
  13:30 การเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกและไฟป่า - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  14:00 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและประชาสัมพันธ์ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2561 ณ สนามฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 - ทีมข่าว
  14:00 ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  15:00 เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
8 ธ.ค. 2561 16:00 เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
9 ธ.ค. 2561 08:00 เชิญร่วมงานส่งเสริมและสืบสานจารีตประเพณีภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง - ทีมข่าว
  12:00 ร่วมกิจกรรมและทำข่าว Bike อุ่นไอรัก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ - ผช.ปชส.ชม.
- แจ็ค คมศักดิ์
- อนันต์
- วสันต์
- อภิชาติ
- เนเน่ สุดาภรณ์
  14:00 ทำข่าวงานเปิดนิทรรศการ กษัตริย์นักกีฬา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
สวมเสื้อพระราชทานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
11 ธ.ค. 2561 09:00 ขอเชิญร่วมเป็นเกีจรติและเชิญร่วมทำข่าวงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  09:30 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สะพานเชื่อมใจแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ต - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:00 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ขอเชิญประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุ ณ วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง - ผช.ปชส.ชม.
  14:00 ศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย การบริหารจัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมส.ปชส.ชม - วสันต์
12 ธ.ค. 2561 09:30 ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 อ.ดอยสะเก็ด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  10:00 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  14:00 ประชุมการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ห้องศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ - ผช.ปชส.ชม.
13 ธ.ค. 2561 07:30 สภากาแฟเชียงใหม่ ลานริมน้ำ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ชุดพื้นเมืองหรือสุภาพ
  08:30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - ผช.ปชส.ชม.
14 ธ.ค. 2561 08:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมทรัพย์สินเงินรายได้ กปส กรมประชาสัมพันธ์ - ณัชชา
วันที่ 14และ15
17 ธ.ค. 2561 08:00 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ - ณัชชา
17-21 , 24-25 ร่วมฝึกอบรม
19 ธ.ค. 2561 08:30 ขอเชิญเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ บ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
20 ธ.ค. 2561 08:30 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน โรงแรมอโมร่า ท่าเเพ เชียงใหม่ - อภิชาติ
20-21
  08:30 โครงการณรงค์พัฒนาเด็กเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์   ติดภาระกิจ
21 ธ.ค. 2561 10:00 ร่วมโครงการภัยหนาวปี 2561/62 เมืองเก่าเชียงใหม่ - ทีมข่าว
28 ธ.ค. 2561 18:00 เป็นเกียรติชมการเเสดงคอนเสิร์ตการกุศล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
มีบัตร 2 ใบ
ธันวาคม