ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ก.พ. 2562 09:00 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ประจำปี 2562 ห้องประชุมดิอิมพีเรียล บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:00 เข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด - วสันต์
เป็นกรรมการ/ร่วมประชุม
  13:30 เชิญประชุมจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการค้าแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร และเจเจ มาร์เก็ต ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 - ผช.ปชส.ชม.
  17:00 พิธีเปิดงาน OTOP The Tourist And Festival สวนสาธารณะหนองบวกหาด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  18:00 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ สวนสาธารณะหนองบวกหาด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  19:00 พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ สวนสาธารณะหนองบวกหาด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
2 ก.พ. 2562 08:00 พิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ งามมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชิงสะพานนวรัฐ - ปชส.เชียงใหม่
19.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
  14:00 เข้าร่วมพิธีเปิด CMU Book Fair ครั้งที่ 25 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
4 ก.พ. 2562 07:30 ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
สำนักงานจังหวัดได้จัดรถตู้อำนวยความสะดวก
  08:00 ทำข่าว งานวันคนพิการสากล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา - ทีมข่าว
  10:00 เข้าร่วมประชุมและเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - คมศักดิ์ แจ๊ค
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุม กอ.รมน. ห้อง กอ.รมน. - ผช.ปชส.ชม.
ยกเลิกการปรชุม
5 ก.พ. 2562 08:00 พิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวีละ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวีละ - นฤมล ฮอลล์
  08:30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ห้องรอยัลออคิดแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด - คมศักดิ์ แจ๊ค
- วสันต์
ประชุมวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562
  09:00 ประชุมรับฟังคำชี้แจง จากจเร กอ.รมน. และคณะ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด - ผช.ปชส.ชม.
09.00 - 10.30 น.
  09:00 พล.ต.ไพโรจน คําชุม ผช.จเร กอ.รมน. พบ ผวจ. ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด - ผช.ปชส.ชม.
- นฤมล ฮอลล์
ถ่ายภาพ - ทำข่าว
  10:00 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นทางวัฒนธรรม ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม ชั้น 5 ศาลากลาง - สุดาภรณ์ เนเน่
สุดาภรณ์ (เข้าร่วมประชุม)
  10:00 จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลาง - ผช.ปชส.ชม.
- อภิชาติ
- สุธิมา น้ำฝน
นศ. ฝึกประสบการณ์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่
  13:30 ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาจัดงาน Lanna Expo 2019 ครั้งที่ 1/2562 ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
เป็นกรรมการและร่วมประชุม
  15:00 ประชุมติดตามความพร้อม การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุเปลี่ยน ปฺญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง - ผช.ปชส.ชม.
- นฤมล ฮอลล์
ผช. ร่วมประชุม นฤมล ทำข่าว
  19:00 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย @เชียงใหม่ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ - ผช.ปชส.ชม.
- อภิชาติ
ผวจ. กล่าวอวยพร / ใส่เสื้อตรุษจีนสุภาพ
6 ก.พ. 2562 08:30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ห้องรอยัลออคิดแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด - คมศักดิ์ แจ๊ค
- วสันต์
7 ก.พ. 2562 13:30 ประชุมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
  16:00 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด พระนครศรีอยุธยา สุดยอดภูมิปัญญา สู่สากล ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
- ทีมข่าว
  17:00 ทำข่าวพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ (นายพิชัย นิรันต์) หมู่บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ ต. สบเปิง อ.แม่แตง - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
8 ก.พ. 2562 07:30 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ชุดพื้นเมืองหรือสุภาพ
  08:30 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ หอประชุมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต.โหล่งขอด อ.พร้าว - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  08:30 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมทำข่าว ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงบาลมหาราชนครเชียงใหม่ - ทีมข่าว
9 ก.พ. 2562 09:00 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม 4.0 โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่   ติดภาระกิจงานสตอเบอรี่ ที่ อ.สะเมิง
10 ก.พ. 2562 08:30 ขอเชิญร่วมทำข่าวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
11 ก.พ. 2562 13:30 ประชุม กอ.รมน. ห้อง กอ.รมน. - ผช.ปชส.ชม.
12 ก.พ. 2562 13:30 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
13 ก.พ. 2562 10:00 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม วันรวมพลฮีโร่กระตุกหัวใจชาวเหนือฯ ห้องประชุมปกครอง ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:00 ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สุดาภรณ์ เนเน่
14 ก.พ. 2562 09:00 เชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานให้กับคู่สมรส ในโครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก บริเวณสะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หมู่ที่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- อภิชาติ
- ทีมข่าว
ไปโดยรถยนต์ ผช.ปชส.
  09:00 กิจกรรมเติมรักให้อากาศ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ - คมศักดิ์ แจ๊ค
- ทีมข่าว
ขอแจ็คใช้รถส่วนตัว
  09:30 พิธีเคลื่อนสรีระสังขารไปยังมณฑลพิธี ณ เมรุ ชั่วคราว วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง - อนันต์
- นฤมล ฮอลล์
- ทีมข่าว
  09:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - วสันต์
- ทีมข่าว
15 ก.พ. 2562 08:30 ทำข่าวพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร - ผช.ปชส.ชม.
- อภิชาติ
แต่งกายชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ โทนสีขาว
  09:00 ติดตามทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (รมต.ต่างประเทศ) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - นฤมล ฮอลล์
- ทีมข่าว
รถส่วนตัว และวสันต์แจ้งสื่อด้วย
  09:00 ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ห้องประชุมพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - สุดาภรณ์ เนเน่
- ทีมข่าว
  09:00 ประชุมเตีรมความพร้อมจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ห้องประชุมพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - สุดาภรณ์ เนเน่
  09:30 พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด - คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
- ทีมข่าว
รถราชการ
  09:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - วสันต์
- ทีมข่าว
  09:30 ร่วมงานแถลงข่าวประกวดคลิปวิดิโอสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ Cafe De Museum อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  10:00 การแถลงข่าวจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สโมสร ค่ายกาวิละ - อภิชาติ
  11:00 ทำข่าวพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 - อภิชาติ
- ทีมข่าว
  12:30 ทำข่าวติดตามนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ)และการบรรยายสรุปจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ - คมศักดิ์ แจ๊ค
- ทีมข่าว
16 ก.พ. 2562 08:30 ทำข่าวติดตามนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ)และการบรรยายสรุป เรื่อง ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  13:00 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระพิกษุเปลี่ยน ปญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อำเภอแม่แตง - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  15:00 ร่วมวิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- วสันต์
- อภิชาติ
พร้อมนิสิตนักศึกษาฝึกงาน/แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรม
  17:00 ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ - ผช.ปชส.ชม.
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก
17 ก.พ. 2562 09:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - ปชส.เชียงใหม่
- ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  10:00 ขอเชิญร่วมทำข่าว แถลงผลการทำงานโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมอโรมา ท่าแพ เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  12:00 ขอเชิญร่วมเฝ้าส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ - ผช.ปชส.ชม.
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก
18 ก.พ. 2562 08:00 ผวจ. สำรวจสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ่างกาหลวง อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง - ปชส.เชียงใหม่
พร้อมกันเวลา 08.20 น.
  08:30 ทำข่าวกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศและทำความสะอาดศูนย์ราชการจ.เชียงใหม่ บริเวณวงเวียนด้านหน้าศาลากลาง อาคารอำนวย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - ปชส.เชียงใหม่
- ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุม กอ.รมน. ห้อง กอ.รมน. - ผช.ปชส.ชม.
19 ก.พ. 2562 19:00 ทำข่าวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร - ปชส.เชียงใหม่
- ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
แต่งกายชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ โทนสีขาว
20 ก.พ. 2562 07:30 สำรวจสถานที่แหล่งน้ำทิพย์ วัดบุพพาราม วัดบุพพาราม อำเภอเมือง เชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
พร้อมกันเวลา 07.20 น.
  09:00 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  09:00 งานมหกรรมรวมพลคนล้านนา เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน สู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 /2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
  10:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions ห้องประชุม NSP Conference Room (D206) ชั้นสอง อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
21 ก.พ. 2562 08:30 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2562 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สุดาภรณ์ เนเน่
  13:30 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
ร่วมประชุม
  13:30 ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ - ผช.ปชส.ชม.
  14:00 กิจกรรม​ประมูลสิ่งของรางวัลเหลือจ่ายสลากกาชาดการกุศล ปี 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ - อภิชาติ
22 ก.พ. 2562 08:00 ทำข่าวอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  10:00 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  14:00 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(งบพัฒนาจังหวัด) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
ร่วมประชุม
  16:00 ทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บริเวณแกรนด์ ฮอลล์โฟเยอร์ อิมพีเรียลแม่ปิง - ทีมข่าว
23 ก.พ. 2562 08:30 ทำข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ลานกิจกรรมเชิงบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
25 ก.พ. 2562 13:30 ประชุม กอ.รมน. ห้อง กอ.รมน. - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร และ คณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203 - ปชส.เชียงใหม่
ร่วมประชุม
  13:30 ทำข่าวพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 เข้าร่วมประชุมและทำข่าวการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 กองอำนวยการ ศาลากลางจังหวั - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
26 ก.พ. 2562 17:00 โครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ ''ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์'' ณ ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
27 ก.พ. 2562 09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  13:00 ทำข่าวงานแถลงข่าวเชียงใหม่ไนท์มาราธอน 2019 ห้องแถลงข่าว สามเสนวิลล่า ริมปิงเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  13:30 ร่วมประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
  14:00 ประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาสงกรานต์ และการเชื่อมโยง Chiangmai MICE City ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์ สปา เชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
28 ก.พ. 2562 08:00 ทำข่าวอบรมโครงการเสริมสร้างรับรู้ ความเข้าใจ พระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 โครงการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่เชแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบัยที่ 2) พ.ศ.2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  16:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร - ปชส.เชียงใหม่
- ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
กุมภาพันธ์