ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 มิ.ย. 2562 05:30 กิจกรรม RUN TOGETHER SAY NO TO DRUGS อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า  
2 มิ.ย. 2562 18:00 พิธีการถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10 เวทีกลางสนามกีฬา 700 ปี   แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3 มิ.ย. 2562 07:00 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โถงหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ   เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
  08:30 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ   เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
  09:00 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์   เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
  10:30 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ลานอเนกประสงค์โรงแรมนิ่มซี่เส็ง / ประตูน้ำคลองแม่ข่า / ริมคลองชุมชนบ้านมั่นคงป่ารวกสามัคคี /   (ต่อ) คลองแม่ข่าน้อย , ชุดจิตอาสาพระราชทาน
  17:00 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ   เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
  17:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชบูชาเสาอินทขีลในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - ปชส.เชียงใหม่
แต่งกายชุดพื้นเมือง
4 มิ.ย. 2562 18:00 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโชน์เฉลิมพระเกียรติ เวทีกลางสนามกีฬา 700 ปี   แต่งกายลูกเสือชุดลำลอง
5 มิ.ย. 2562 08:00 พิธีปิดงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เวทีกลางสนามกีฬา 700 ปี   เครื่องแบบลูกเสือประดับเครื่องราชอิสริยาภร
  08:00 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่   สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญ
  08:30 ตัดสินการประกวดเล่าเรื่องนโยบายรัฐบาล ห้องประชุม 1 สปข.3 - ปชส.เชียงใหม่
  09:00 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวง อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
  09:00 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิต Digital content ยุค 4.0 ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสผป.สปข.3 - คมศักดิ์ แจ๊ค
  10:00 ประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจำเดือนมิถุนายน สปข.3 - ปชส.เชียงใหม่
  17:00 รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบกากี แขนยาว สวมหมวก
6 มิ.ย. 2562 08:00 งานประกอบพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
  08:30 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคูรภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ - ผช.ปชส.ชม.
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญ
  09:00 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวง อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
7 มิ.ย. 2562 08:30 ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ - ผช.ปชส.ชม.
กสทช เชิญ
  08:30 อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด   สนจ.เชิญ
  08:30 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวงห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง - ปชส.เชียงใหม่
11.00 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 14.00 สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง 16.40 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
  10:00 แถลงข่าววันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ หน้าศาลากลาง  
  13:00 พิธีปล่อยแถวเพื่อตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ลานหน้าตึกศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ   สนง.จัดหางาน เชิญ
8 มิ.ย. 2562 19:00 ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
9 มิ.ย. 2562 05:30 งานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 สนามกีฬา 700 ปี   กกท.ภาค 5 เชิญ
  17:30 พิธีเปิดงานวิ่ง วิ่งล่อง ท่องค่าย 4 ทัพภาค กองพลทหารราบที่ 7   ผวจ.เป็นประธาน
10 มิ.ย. 2562 08:00 พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เดินทางมาอบต.แม่นาจร เพื่อทำพิธีหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  
  08:30 สัมมนาระดมความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้องเจนีวา รร.เมอร์เคียว   เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญ
  08:30 การลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ To be number one รอบลงพื้นที่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 80 พรรษา   สสจ.เชิญ
  09:30 งานแถลงข่าวเรื่อง ระบบสารสนเทศและข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ ห้องแกรนดฺบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด   สนง.เกษตรและสหกรณ์ เชิญ
11 มิ.ย. 2562 09:30 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำตึงเปียง หมู่3,4 อ.แม่ริม   สนง.ประมง เชิญ
12 มิ.ย. 2562 08:30 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริต ห้องภูมิระพี โรงแรมคุ้มภูคำ  
  18:30 America's Diversity nimman convention centre  
13 มิ.ย. 2562 09:00 โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเป็นตัวแทน กอช.ในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รร.มาการ์เด้น กทม.   กอช.เชิญ
  10:00 โครงการผู้ว่าฯพบปะประชาชน โรงเรียนวัดห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน  
  13:00 รับคณะรองผู้บัญชาการทหารบก ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
กอ.รมน.เชิญ / แต่งชุดกากีคอพับ
14 มิ.ย. 2562 08:30 การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 รร.ฟูราม่า   สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  10:00 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ห้องแสดง สวท.เชียงใหม่   สปข.3 เชิญ
  13:30 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Chiangmai Showcase 2019 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ปชส.เชียงใหม่
สนจ.เชิญ
15 มิ.ย. 2562 08:30 กิจกรรมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่   ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญ
16 มิ.ย. 2562 08:30 ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร นัดหมายหน้ามุข ตรวจดอยสะเก็ด สันทราย แม่ริม - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
รถตู้ออกจากศาลากลางเวลา 09.00 น.
17 มิ.ย. 2562 09:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- ทีมข่าว
สนง.ปภ.เชิญร่วมสัมมนา
18 มิ.ย. 2562 07:30 สภากาแฟ หอประชุมจิตติมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
  09:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. - ปชส.เชียงใหม่
- วสันต์
วสันต์แจ้งสื่อ
  10:00 จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ปชส.เชียงใหม่
- ณัชชา
- สุดาภรณ์ เนเน่
- มิ้ว แพรพิไล
- กิ๊บ กุสุมา
  14:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
19 มิ.ย. 2562 07:00 ทำข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน โรงแรมคุ้มภูคำ   กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3
  08:30 โครงการผู้ว่าฯพบปะประชาชน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว  
  08:30 ประชุมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องประชุมโครงการเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.จอมทอง  
  08:30 พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน 41 เพื่ออัญเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายเจ้าอาวาสวัดอินทราพิบูลย์ วัดอินทราพิบูลย์ (วัดหนองไคร้) อ.หางดง - คมศักดิ์ แจ๊ค
- อั๋น ศราวุธ
เครื่องแบบกากีแขนยาวสวมหมวก
  11:00 พิธีเปิดโครงการบำบัดฟิ้นฟูผู้เสพยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน  
  18:00 การฝึกซ้อมดับเพลิงอากาศยาน บ่อฝึกซ้อมดับเพลิงท่าอากาศยานเชียงใหม่   AOT เชิญ
20 มิ.ย. 2562 08:00 พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ หน่วยกลางเวียงเชียงใหม่ (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์)   เทศบาลนครเชียงใหม่
  09:00 ประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ห้องประชุมเทศบาลต.หนองผึ้ง อ.สารภี - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
กรมทางหลวง เชิญ
  13:00 ขอเชิญเป็นวิทยากรเวทีเสวนา หัวข้อศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า บทบาท ภารกิจจัดการวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง - ปชส.เชียงใหม่
สปข.3เชิญ
  15:00 แถลงข่าวการสปาชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ คาเฟ่ เดอ มิวเซียม   สสจ.แถลงข่าว
21 มิ.ย. 2562 07:30 สภากาแฟสื่อมวลชน จวนผวจ.  
  18:00 พิธีเปิดงานโครงการมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 15 ปะรำพิธีเปิด หมู่1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง   เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญ
22 มิ.ย. 2562 10:00 กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา รุ่นที่ 1-4 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม   ทำข่าว ประสานสื่อ
  12:30 การแสดงผลงาน นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว   ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏชม.เชิญ
23 มิ.ย. 2562 10:30 กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา รุ่นที่ 1-4 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม - คมศักดิ์ แจ๊ค
- อั๋น ศราวุธ
24 มิ.ย. 2562 10:00 ประกวด ส.ปชส.ดีเด่น ส.ปชส.ชม. - ปชส.เชียงใหม่
  14:00 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2019 ห้องประชุม Auditorium โรงแรมแชงกรีลา  
  17:30 ปชส.ร่วมเสวนา สื่ออย่างไรในสังคมพหุวัฒนธรรม โรงแรม we briza ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง - ปชส.เชียงใหม่
25 มิ.ย. 2562 09:00 พิธีเปิดการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ห้องบอลลูน1-2 ชั้น 2 โรงแรมอโมร่าท่าแพ - วสันต์
- ทีมข่าว
เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญ
  09:00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3   จังหวัด เชิญ
27 มิ.ย. 2562 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกปส. - ปชส.เชียงใหม่
  09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 6 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบกากีแขนยาว
28 มิ.ย. 2562 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกปส. - ปชส.เชียงใหม่
  09:00 ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ประจำเดือนมิถุนายน ห้องประชุม กปส. - ปชส.เชียงใหม่
  13:30 พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน - ปชส.เชียงใหม่
  16:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   แต่งกายโทนสีเหลือง
  16:00 พิธีเปิดงาน Lanna Expo ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
จ.เชิญ
มิถุนายน