ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
3 ก.ย. 2561 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน อ.แม่อาย - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
ประชุมเวลา 13.30 น.
4 ก.ย. 2561 08:00 เข้าร่วมสัมมนา โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP โรงแรมฮอลลิเดย์ อินท์ - สุดาภรณ์ เนเน่
ทำข่าว+สัมมนา
  08:00 ทำข่าวการอบรมยาเสพติดแด่พระสงฆ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง - ทีมข่าว
  12:00 เดินทางฝึกอบรม พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ - ผช.ปชส.ชม.
5 ก.ย. 2561 08:00 ทำข่าววันคนดีศรีดอนแก้ว ห้องประชุม 2 อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผู้สูงอายุนครพิงค์ - ทีมข่าว
  08:00 ทำข่าวคนดีศรีดอนแก้ว ห้องประชุมชั้น2 อาคาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ - ทีมข่าว
  08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพทางสื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สสจ.ชม - สุดาภรณ์ เนเน่
นำผลงานและแผนงาน ประกอบการประชุมด้วย
  08:30 ทำข่าวโครงการผู้ว่าพบประชาชน โรงเรียนบ้านเมืองนะ อำเภอเชียงดาว - ทีมข่าว
  08:30 อบรม พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม. - ผช.ปชส.ชม.
  09:00 ทำข่าวโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว - ทีมข่าว
  10:30 ทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ศึกาาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
มาราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-8 ก.ย2561 ฝ่ายข่าวดูตามกำหนดการนะคะ
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- สุดาภรณ์ เนเน่
  15:00 ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
  16:00 ทำข่าวงาน Unseen Lanna 2018 โรงแรมดวงตะวัน - ทีมข่าว
6 ก.ย. 2561 08:30 อบรม พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม. - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว ชั้น2 ห้องประชุมพาณิชย์ จังหวัด - สุธิมา น้ำฝน
  14:00 ทำข่าวการประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
7 ก.ย. 2561 08:30 อบรม พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม. - ผช.ปชส.ชม.
  09:00 ทำข่าวโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่งเสริมการเกษตร อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  17:30 ทำข่าวเปิดโครงการ เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่ามรดกภูมิปัญญาไทย ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ทีมข่าว
8 ก.ย. 2561 09:00 ทำข่าวประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ มช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ทีมข่าว
10 ก.ย. 2561 13:30 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 - สุธิมา น้ำฝน
11 ก.ย. 2561 09:00 ประชุมคณะผู้สนใจให้การรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
  09:00 ทำข่าวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านท่าไคร้ อ.แม่ริม - ทีมข่าว
วันที่11-12
  13:30 ประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องประชุม1 ชั้น2 - ผช.ปชส.ชม.
12 ก.ย. 2561 10:00 ประชุมหลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลข้าราชการ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ณัชชา
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
  18:00 ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์สื่อมวลชน ร้านอาหารเวสเทิร์น - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- วสันต์
- อภิชาติ
แต่งกายธีมคาวบอย
13 ก.ย. 2561 09:00 ทำข่าวท่องเที่ยว ชุมชน OTOP นวัตรวิถี บ้านวังแก้ว อ.แม่ริม - ทีมข่าว
  09:30 ประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ปชส.เชียงใหม่
14 ก.ย. 2561 09:00 พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบงตัน อ.ดอยเต่า - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
แต่งกายชุดจิตอาสา เตรียมข้อมูลด้วย
  10:00 ทำข่าวพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ฝายเขื่อนฝาก อำเภอพร้าว - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ - วสันต์
17 ก.ย. 2561 08:00 อบรมในหัวข้อ GFMIS ห้องประชุมหอพัก 700 ปี - ณัชชา
18 ก.ย. 2561 10:00 ทำข่าวงานเยาวชนแห่งชาติ รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม - ทีมข่าว
19 ก.ย. 2561 09:00 ทำข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:30 ทำข่าวกิจกรรมคลองแม่ข่า น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข ห้องประชุมกศน ถนนหัสดิเสวี ใกล้เเจ่งหัวริน-สันติธรรม - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
  13:30 ประชุมการกลั่นกรองเเก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ห้องประชุมศึกษาธิการ ชั้น 4 - นฤมล ฮอลล์
  14:00 ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ทีมข่าว
20 ก.ย. 2561 09:00 ทำข่าวการประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ทีมข่าว
  10:30 ประชุมการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  14:00 ประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
21 ก.ย. 2561 08:30 ทำข่าวการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกำจัดพืชเสพติด กองกำลังผาเมือง - อภิชาติ
  08:30 ทำข่าวต้อนรับรัฐมนตรี อ.พร้าว - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
น้องมิลล์ถ่ายภาพนิ่ง
  09:00 พิธีเปิดงาน Sriphat Health Expo 2018 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - นฤมล ฮอลล์
  09:00 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายงานสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ - สุดาภรณ์ เนเน่
รองฯประจวบ เป็นประธานการประชุม
  13:00 เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะ ผวจ. ห้องรับรอง ผวจ. - อภิชาติ
น้องเมษ์ถ่ายภาพ
  14:00 กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะ ผวจ. ห้องรับรอง ผวจ. - อภิชาติ
น้องเมษ์ถ่ายภาพ
  14:30 ประชุมผลการดำเนินงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ห้องประชุม 5 ชั้น 5 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
22 ก.ย. 2561 09:00 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมคุ้มภูคำ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  17:00 ทำข่าวงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด - ทีมข่าว
23 ก.ย. 2561 08:00 ทำข่าวงานปิยมหาราช ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
24 ก.ย. 2561 07:00 ทำข่าวพิธีตักบาตรเนื่องในวันมหิดล มช - ทีมข่าว
  09:00 ทำข่าวพิธีเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ประจำภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ - ทีมข่าว
  13:30 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  17:00 ทำข่าวโครงการรณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
25 ก.ย. 2561 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
  10:00 การประชุมหารือ Chiang Mai Forum ห้องอิมพีเรียล 2 รร.อิมพีเรียลแม่ปิง - คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
ผวจ.เป็นประธาน
  10:00 แถลงข่าวสื่อมวลชนประจําสัปดาห์ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ผช.ปชส.ชม.
- อภิชาติ
- นฤมล ฮอลล์
- สุธิมา น้ำฝน
ปลัดจังหวัด เป็นประธาน
26 ก.ย. 2561 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝัมือเเรงงาน 19 เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  10:00 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - สุธิมา น้ำฝน
  11:00 ทำข่าวกิจกรรมเดินรณรงณ์ลดการใช้โฟม ตลาดวโรรส - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
27 ก.ย. 2561 11:30 ร่วมกิจกรรมโรดโชว์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนข. โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง - ปชส.เชียงใหม่
  13:00 ทำข่าวงานแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน FLR349 ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย ร้านลำดีตี้ขัวแกง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  13:30 ประชุม ศอ.ปส.จ.ชม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
28 ก.ย. 2561 08:00 ประชุมสรุปโครงการประชาสัมพันธ์ สปข 3 - คมศักดิ์ แจ๊ค
- สุธิมา น้ำฝน
  09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  09:00 ประชุมมอบแนวทางปฎิบัติราชการประจำปี 2562 สปข .3 - ผช.ปชส.ชม.
  09:30 ประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ) ห้องประชุม 3 ชั้น 3   เลื่อน
  16:00 พิธีเจริญพุทธมนต์และถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดพระสิงห์ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
29 ก.ย. 2561 09:00 ทำข่าวพิธีเปิดที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
กันยายน