ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ธ.ค. 2561 07:30 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ''Bike อุ่นไอรัก' 'จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ทีมข่าว
3 ธ.ค. 2561 08:30 การประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดการฝึกฯ ปภ. ณ โรงแรมดวงตะวัน - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
2-4 ธันวาคม
  09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  09:30 เข้าร่วมสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- สุดาภรณ์ เนเน่
4 ธ.ค. 2561 13:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 ประชุม เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติฯผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมความก้าวหน้าการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 43 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
  14:00 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  18:00 ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณประจำปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ลานลีลาวดี ธปท. สภน. จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
5 ธ.ค. 2561 06:30 งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โถงด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวไม่สามหมวก
  15:00 ทำข่าวการซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ทีมข่าว
6 ธ.ค. 2561 08:00 เชิญประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมภายในสนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี - ณัชชา
  10:00 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
7 ธ.ค. 2561 08:00 ประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว - ณัชชา
- อนันต์
  08:00 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ ต.ช้างเผือก - ทีมข่าว
  08:30 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- วสันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
- อั๋น ศราวุธ
- กิ๊บ กุสุมา
- ทีมข่าว
อภิชาติ สุดาภรณ์ ทำข่าว (แต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อสีขาว)
  10:00 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
ประสานสื่อ/เครือข่าย/ขอข่าว
  13:00 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายตลาดนัดวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา - ทีมข่าว
  13:30 การเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกและไฟป่า - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  14:00 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและประชาสัมพันธ์ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2561 ณ สนามฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 - ทีมข่าว
  14:00 ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  15:00 เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
8 ธ.ค. 2561 16:00 เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
9 ธ.ค. 2561 08:00 เชิญร่วมงานส่งเสริมและสืบสานจารีตประเพณีภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง - ทีมข่าว
  12:00 ร่วมกิจกรรมและทำข่าว Bike อุ่นไอรัก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
- วสันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
- อั๋น ศราวุธ
  14:00 ทำข่าวงานเปิดนิทรรศการ กษัตริย์นักกีฬา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
สวมเสื้อพระราชทานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
11 ธ.ค. 2561 09:00 ขอเชิญร่วมเป็นเกีจรติและเชิญร่วมทำข่าวงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  09:30 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สะพานเชื่อมใจแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ต - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:00 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ขอเชิญประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุ ณ วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง - ผช.ปชส.ชม.
  14:00 ศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย การบริหารจัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมส.ปชส.ชม - วสันต์
12 ธ.ค. 2561 09:00 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ ห้องอิมพิเรียลบอลลูม ชั้น ๒ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  09:30 ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1 อ.ดอยสะเก็ด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  10:00 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  14:00 ประชุมการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ห้องศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ - ผช.ปชส.ชม.
13 ธ.ค. 2561 07:30 สภากาแฟเชียงใหม่ ลานริมน้ำ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ชุดพื้นเมืองหรือสุภาพ
  08:30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - ผช.ปชส.ชม.
  10:00 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
14 ธ.ค. 2561 08:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมทรัพย์สินเงินรายได้ กปส กรมประชาสัมพันธ์ - ณัชชา
วันที่ 14และ15
17 ธ.ค. 2561 08:00 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ - ณัชชา
17-21 , 24-25 ร่วมฝึกอบรม
  09:00 ประชุมเตรีมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันขึ้นปีใหม่ ห้อง poc ชั้น อาคารอำนวยการ - คมศักดิ์ แจ๊ค
  09:30 ขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหาร สปข.๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สปข.๓ - ผช.ปชส.ชม.
18 ธ.ค. 2561 09:00 ผู้จัดการเก๊าไม้ล้านนาหารือเรื่องรับรางวัล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 ขอเชิญประชุมรับรองผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ - ผช.ปชส.ชม.
- มิ้ว แพรพิไล
  13:30 ขอเชิญร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - วสันต์
  13:30 เชิญร่วมประชุมส่วนอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
19 ธ.ค. 2561 08:30 ขอเชิญเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ บ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
20 ธ.ค. 2561 08:30 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน โรงแรมอโมร่า ท่าเเพ เชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
20-21
  08:30 โครงการณรงค์พัฒนาเด็กเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์   ติดภาระกิจ
  08:30 ขอเชิญร่วมงานโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างคุณภาพ และกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ - ทีมข่าว
  09:00 ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - อั๋น ศราวุธ
  14:00 ขอเชิญประชุมตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชีย - ผช.ปชส.ชม.
  14:30 การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ทีมข่าว
21 ธ.ค. 2561 10:00 ร่วมโครงการภัยหนาวปี 2561/62 เมืองเก่าเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  13:30 เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
- ทีมข่าว
  18:00 ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
เครื่องแต่งกายแบบปกติสีขาว สวมหมวก
22 ธ.ค. 2561 08:00 ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา - สุดาภรณ์ เนเน่
  10:00 ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมและทำข่าวประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ณ ห้องทองกวาว โรงแรมกรีนนิมมาน - ทีมข่าว
  12:30 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
24 ธ.ค. 2561 09:00 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน) ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  09:00 ขอเชิญทำข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 การประชุมการจัดกิจกรรมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
25 ธ.ค. 2561 09:00 ขอเชิญร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
เครื่องแต่งกาย ข้าราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก
  09:00 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา - ทีมข่าว
  09:00 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ สวนสัตตมังคละ (บริเวณริมคอลงแม่ข่า) - ทีมข่าว
เฉพาะการถ่ายภาพนิ่ง 1 คน
  09:00 การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ มูลนิธิ ดิ อาร์ค เชียงใหม่ - ทีมข่าว
เฉพาะการถ่ายภาพนิ่ง 1 คน
26 ธ.ค. 2561 08:30 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ อาคารหอประชุม กปส. ชั้น ๓ - ผช.ปชส.ชม.
- ณัชชา
- วสันต์
  09:30 เข้าร่วมประชุม ห้องประชุม สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ - คมศักดิ์ แจ๊ค
  13:00 ขอเรียนเชิญร่วมประชุมกิจกรรมสร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับสินค้าอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ณ ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม จังหวัดเชียงใหม่ - วสันต์
- ทีมข่าว
27 ธ.ค. 2561 09:00 การฝึกซ้อมดับเพลิงอากาศยาน ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง - ทีมข่าว
  09:00 ขอเชิญร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  10:00 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สวนสาธารณะหนองบวกหาด - ทีมข่าว
  13:30 เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - คมศักดิ์ แจ๊ค
28 ธ.ค. 2561 10:00 ศูนย์แรงงานฯร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ี - ผช.ปชส.ชม.
  13:00 ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษา หารือ แผนพัมนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
  16:00 ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระชัยมงคล พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  18:00 เป็นเกียรติชมการเเสดงคอนเสิร์ตการกุศล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
มีบัตร 2 ใบ
  18:00 ขอเชิญร่วมงานเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางภายในบริเวณงานฤดูหนาวฯ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
29 ธ.ค. 2561 08:00 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เวทีกลางภายในบริเวณงานฤดูหนาวฯ - ผช.ปชส.ชม.
- สุดาภรณ์ เนเน่
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - คมศักดิ์ แจ๊ค
  19:00 ร่วมพิธีและทำข่าวการประกวดการแข่งขันรำวงประยุกต์ สนามด้านหลังศาลากลาง - คมศักดิ์ แจ๊ค
30 ธ.ค. 2561 18:00 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562 เวทีกลางฯ - ทีมข่าว
31 ธ.ค. 2561 22:30 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปัใหม่ 2562 วันพระสิงห์ วรมหาวิหาร - ทีมข่าว
ธันวาคม