วันที่ : 18 มกราคม 2562 เวลา: 16:11:55 น.

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ สร้างความมั่นคงให้ประชาชนมีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี

วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเขียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำในจังหวัด ประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินกับ กอช. โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรในส่วนราชการหรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ได้รับสวัสดิการเรื่องบำนาญ ที่จะได้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ดำรงชีพในยามเกษียณ และร่วมผลักดันการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้เกิดผลสำเร็จขึ้นในพื้นที่ทั้ง 31 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
          ในส่วนของการลงพื้นที่ขับเคลื่อนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน เพื่อเสริมสร้างวินัยการออม โดย กอช. ได้ส่งเสริมความรู้ การวางแผนการเงินและตระหนักถึงการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี แก่ผู้นำในจังหวัดประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู้นำทั้งหลายได้นำความรู้จากการประชุมไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับลูกบ้านหรือคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินในยามแก่เฒ่า ซึ่งการจัดการประชุมในวันนี้ เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 นำร่อง 4 จังหวัด ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ และครั้งที่ 2 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการขยายการรับรู้สำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุ ให้ได้มีสวัสดิการและเงินบำนาญไว้ใช้ดำรงชีพในยามเกษียณ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐที่จะนำไปสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
          สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. อายุระหว่าง 15-60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 , มาตรา 39 , มาตรา 40 ทางเลือก 2,มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีช่วงอายุ 15-60 ปี ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน
          นอกจากนี้ ทาง กอช. ยังมีอีกช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ ios และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆของ กอช. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 175
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่