วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา: 15:54:38 น.

ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)

ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)

ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
          ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีนายจ้าง 35,416 คน จ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน 139,337 คน มีการจ้างแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) จำนวน 5,290 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่ง อาสาสมัคร ครู อาจารย์ ฯลฯ จากการที่ได้มีพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้นายจ้าง สถานประกอบการ ขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการขึ้น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดดังกล่าว
          ในการนี้ จึงขอเชิญชวน นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) เข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถแจ้งการเข้าร่วมประชุมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2911-4 ทุกวันเวลาราชการ และ Line ID: @doecmi

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 309
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่