ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขายทอดตลาดประเภท ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีย ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดประเภท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และยานพาหนะ จำนวน ดูเพิ่มเติม
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลสบเมย จำนวน 5 ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดประเภท รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 961 แม่ฮ่องสอน ยี่ห้อ TOYOTA ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดประเภท รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ษข 7069 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อมาสด้ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!