จังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้ประกอบการโรงสีข้าว เข้าร่วมการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 291 ครั้ง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินโครงการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงสีได้มีการพัฒนาการสีข้าวให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกวด ดังนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสีข้วตามกฎหมาว่าด้วยการค้าข้าวและต้องได้รับการรับรองจากชมรมโรงสีข้าวประจำจังหวัดพะเยา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประเภทข้าวสารที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองพันธุ์ จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ ข้าวพื้นแข็ง,ข้าวพื้นอ่อน,ข้าวเจ้านุ่ม,ข้าวหอมมะลิ,ข้าวหอมไทย,ข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคเหนือ และข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สำหรับรางวัลของการประกวด จำแนกตามประเภทข้าวสาร ดังนี้ ประเภทข้าวพื้นแข็ง,ข้าวพื้นอ่อน,,ข้าวเจ้านุ่ม,ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมไทย(เฉพาะพัรธุ์ที่เป็นข้าวจ้าวนุ่ม) มี 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 /ประเภทข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคเหนือ และข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี  2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงสีเข้าร่วมการประกวดข้าวคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563  ยื่นใบสมัคร  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  โทร. 0-5443-2636

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ