พาณิชย์พะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 409 ครั้ง

   นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่9) สำหรับ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประจำวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562 /63 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ระบุวันที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 -4 มกราคม 2563

   สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15%  ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,653.40 บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,763.00 บาท ,ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,799.67 บาท,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,517.12 บาท,ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 16,620.33 บาท

   ส่วนการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 9 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 346.60 บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 264.00 บาท ,ข้าวเปลือกเจ้า   ตันละ 2,200.33 บาท,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,482.88 บาท,ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร 0 5443 1636

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ