จังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรมประกาศสงครามขยะ  และกิจกรรม เดิน ปั่น รณรงค์ป้องกัน  และแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 172 ครั้ง

 

               วันที่ 12 มกราคม 2563 นายชุติเดช  มีจันทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศสงครามขยะ  และกิจกรรม เดิน ปั่น รณรงค์ป้องกัน  และแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  จัดขึ้น  ที่  บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา   

               ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ.2564 เพื่อแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ตามแหล่งกําเนิด  ตามหลักการ 3 ช คือการใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และการนำกลับมาใช้ใหม่  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดพะเยา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและ เป็นรูปประธรรม จังหวัดพะเยา  จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรม ประกาศสงครามขยะ  เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ “พะเยา สะอาด น่าอยู่”

              และเนื่องด้วย ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดพะเยาจะเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนและ และทัศนะวิสัยของการคมนาคม ทั้งทางบก และทางอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม เดินปั่นรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในครั้งนี้ ด้วย

              จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบพิธีปล่อยขบวนรถ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกาศสงครามขยะ และกิจกรรม เดิน ปั่น รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก , ปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ และเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เดินรณรงค์ ในตัวเมืองพะเยาด้วย...

               

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ