กกต.พะเยา เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างการแบ่งเขตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 74 ครั้ง

    นายปรพล พูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาร่างรูปแบบและแผนที่ประกอบรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจำนวน 24 เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 รูปแบบและหลังจากคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้พิจารณาร่างรูปแบบและจะปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างการแบ่งเขตตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สถานที่ดังนี้  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างการแบ่งเขตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยให้ทำเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาตามช่องทางดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา  เลขที่ 999 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาทางโทรสารหมายเลข 054-887116 ถึง 7 ต่อ 37 และทางอีเมล์  Pyao@ect.go.th ในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 -14 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา  054 -887116-7

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ