กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พร้อมดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานน้ำหลวง เพลิงพระราชทานและดินพระราชทาน เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 998 ครั้ง

     นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมติเห็นชอบจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพิ่มในส่วนของการรับและตรวจเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการขอพระราชทานน้ำหลวง  เพลิงพระราชทาน และดินพระราชทาน จากทายาทหรือผู้ขอ ซึ่งมอบหมายให้กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นผู้ทำหน้าที่ในการประสานเรื่องดังกล่าว ผ่านกลุ่มปฏิบัติพิธีการส่วนหน้า ไปยังกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในการขอพระราชทานในแต่ละกรณี พร้อมทั้งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสม และสมพระเกียรติสำหรับใช้ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะและประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทายาทหรือผู้ขอพระราชทานเข้ารับกล่องน้ำหลวงพระราชทาน,กล่องเพลิงพระราชทาน และกล่องดินพระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ดำเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป นั้น

     กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา พร้อมดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับ  พระราชทานน้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน และดินพระราชทาน เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  โดยติดต่อขอรับพระราชทานน้ำหลวง เพลิงพระราชทานและดินพระราชทาน ได้ที่ งานประสานขอพระราชทานเพลิง กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ชั้น 2  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ