คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนเรื่องสื่อสารสำคัญ 11 เรื่อง  เร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่...

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 211 ครั้ง

 

วันนี้ (23 ธ.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางบุษราสุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และคณะอนุกรรมการฯ จากภาครัฐและภาคเอกชน รวม 14 คน เข้าประชุม เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ กับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับจังหวัด จำนวน 11 เรื่อง โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ กับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับจังหวัด จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ การจ้างงานผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพ กลุ่มที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การทำประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 เข้าถึงยุติธรรมและความคุ้มครอง ป้องปราบทุจริต ยุติความรุนแรง ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม ยุติธรรมใส่ใจ ป้องปรามการทุจริตภาครัฐ และ กลุ่มที่ 4 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ประกอบด้วย ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (SEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) พร้อมทั้งให้บรรจุเรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัดพะเยาที่เพิ่มเติม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน และการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยงานระดับจังหวัดซึ่งเจ้าของเรื่องสื่อสารสำคัญ 11 เรื่อง ร่วมบูรณาการดำเนินประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ดำเนินขยายผลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ สื่อโซเซียลมีเดีย สื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารราชการแบบบูรณาการของจังหวัดพะเยา ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ