โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 1021 ทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจารจร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 654 ครั้งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานการประชุมการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวง หมายเลข 1021 อำเภอดอกคำใต้ - อำเภอเทิง (ตอนเชียงคำ - อำเภอเทิง) ตอนบ้านใหม่ - น้ำแวน - สะแล่ง ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

โดยมี นายอภิชาติอุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอภูซาง เชียงคำ และอำเภอเทิง เข้าร่วมประชุม

โครงการดังกล่าว จะเริ่มดำเนินก่อสร้าง เมษายน 2563 - มีนาคม 2566 ระยะทาง 37 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง บนโครงข่ายทางหลวง ที่สำคัญระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และมีความรวดเร็วในการเดินทาง ลดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นการเดินทางจาก จุดผ่อนปรนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา - เมืองปากทา - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน - เมืองคอบ (สปป.ลาว) ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอนอำเภอเทิง - อำเภอดอกคำใต้

เส้นทางนี้จะเป็นสายทางที่สำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคม ขนส่ง ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจุบันเส้นทางหลวงดังกล่าวข้างต้นเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ และยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำแม่น้ำโขง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ