อำเภอดอกคำใต้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการการเกษตรปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปศุสัตว

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 170 ครั้ง

อำเภอดอกคำใต้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ  เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการการเกษตรปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปศุสัตว์

วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. นายเทวา  ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ ( กช.ภ.อ.) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ (ชั้น 2 ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

ที่ประชุมมีมติ ให้เร่งดำเนินการและให้ความสําคัญในการช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภคบริโภค จัดหาถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดหาน้ำไปเติมทุกสัปดาห์    ส่วนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ด้านพืช ขณะนี้มีเกษตรในพื้นที่ปลูกหอม กระเทียม ขาดแคลนน้ำ  ได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบต่อไป

ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มโคนมโคเนื้อ ได้รับผลกระทบแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ให้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์จัดหาภาชนะรองรับน้ำไว้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดหาน้ำมาเติมเมื่อกลุ่มมีการร้องขอ 

ทั้งนี้  ในระยะยาว อำเภอดอกคำใต้ได้เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มร่องช้าง ลุ่มน้ำอิง ลุ่มน้ำเหมืองทั้งระบบเพื่อเสนอแผนเพื่อให้หน่วยเหนือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ