ธ.ก.ส.  ออก 2 มาตรการหลัก ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563          

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 396 ครั้ง

 

              วันที่ 27 ก.พ.63 นางณิศชากร  พินยศ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง ธ.ก.ส.มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563 ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดลองช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติพ. ศ. 2562 ทั้งสิ้น 20 จังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยาอยู่ในพื้นที่เป้าหมายใน 20 จังหวัด  โดยสถานการณ์ภัยแล้ง  มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง  และขยายพื้นที่วงกว้างขึ้น  เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะภัยแล้งปี 2563 และบรรเทาความเดือดร้อน ธ.ก.ส.จึงมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
              1.โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ ลูกค้าผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 โดยจะขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากงวดชำระเดิม โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ ทั้งนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563 
            2.โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 กำหนดระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นค่าลงทุนดำเนินการจัดหาสร้างพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ่อน้ำบ่อบาดาล หรือระบบน้ำเพื่อการเกษตร  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ คือต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าตามข้อบังคับ ฉ.44  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง หรือของคนในครัวเรือนเช่น โฉนดที่ดิน นส. 3 นส.3 ก , นส.3ข สปก.401 เป็นต้น และดำเนินการจัดหาสร้างพัฒนา หรือปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาล หรือระบบน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินแปลงดังกล่าว กรณีที่เช่าที่ดินทำกิน ต้องมีอายุสัญญาเช่าไม่ต่ำกว่าระยะเวลาชำระหนี้คืนเสร็จ ต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ ต้องไม่บุกรุกหรือทำลายแหล่งน้ำต้นทุน หรือแหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำที่ใช้โดยส่วนรวม  และต้องไม่เป็นการจัดการหรือจัดทำที่เป็นการขวางทางน้ำ ของแหล่งน้ำต้นทุนหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำที่ใช้โดยส่วนรวม  
             ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา   กล่าวว่า โดย ธ.ก.ส.กำหนดวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ระยะเวลาการชำระเสร็จไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- 2 ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดในอัตราดอกเบี้ย MRR = 2 (ปัจจุบัน MRR = 6.75 %) หลักประกันตามข้อบังคับของธนาคาร และวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก กรณีใช้หลักประกันจำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนองกรณีใช้บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยวงเงินค้ำประกันแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันเกณฑ์ปกติ และให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้  หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านท่าน..

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ